Separáty publikací a přednášek (Dotisky vlastních prací)  

Lidská přirozenost po nových věcech. EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDIA. Gaius Secundus Plinius starší, (23/24 - 79) Naturalis historia XII, 1/5/, 11,

Data000 znamená, že číselná data v bloku DATA jsou k dispozici.

1965 - 1992:

1. E. Fischerová, O. Dračka, M. Meloun: POLAROGRAFICKÉ CHOVÁNÍ NĚKTERÝCH CHROMOVÝCH KOMPLEXŮ VII. Kinetika mezilehlé chemické reakce mezi nevratnou elektroredukční a elektrooxidací, kolekce Czech. Chem. Commun., 33, 473-485 (1968),IF = 0,778, REPRINT

2. M. Meloun, J. Pancl: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ ČÁST I. Nejmenší čtvercový počítačový odhad disociačních konstant SNAZOXS a Naphtylazoxine 6s od Spectrophotometric Data, Collection Czech. Chem. Commun., 41, 2365-2385 (1976), IF = 0,778, REPRINT

3. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ I. Počítačově asistované hodnocení chelatometrických titrací metalochromickými indikátory, Talanta, 23, 15-25 (1976) , IF = 1,587, REPRINT

4. M. Meloun, S. Kotrlý: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ II. Stanovení termodynamických disociačních konstant a parametrů rozšířeného výrazu Debye-Huckel. Aplikace pro některé sulfonfenaleinové indikátory , Collection Czech. Chem. Commun., 42, 2115-2125 (1977 ), IF = 0,778, REPRINT

5. M. Meloun, J. Chýlková, J. Pancl: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ ČÁST II. Nejméně čtvercový odhad konstant stability komplexů SNAZOXS s mědí(II), niklem(II) a kobaltovými ionty z různých spektrofotometrických dat, sběr češtiny. Chem. Commun., 43, 1027-1054 (1978), IF = 0,778, REPRINT

6. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ IV. Počítačově asistovaný odhad po sobě jdoucích disociačních konstant a molárních absorptivit z křivky absorbance-pH programem Dclet, Talanta, 26, 569-573 (1979), IF = 1,587, REPRINT

7. M. Meloun, J. Pancl: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ ČÁST III. Studium vlastností komplexů SNAZOXS a Naftylazoxin 6s s mědí(II) a olověnými(II) ionty v roztoku neinstrukční regresí spektrofotometrických dat, sběr češtiny. Chem. Commun., 44, 2032-2063 (1979), IF = 0,778, REPRINT

8. M. Meloun, J. Chýlková: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ ČÁST IV. Stanovení disociačních konstant 2-Capazoxs, 3-Capazoxs, nelineární regresí spektrofotometrických dat, sběr češtiny. Chem. Commun., 44, 2815-2827 (1979), IF = 0,778, REPRINT

9. M. Meloun, J. Čermák: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT I. Účinnost programu DCLET pro hl a H2L kyseliny, Irácký J. Sci., 21, 735-756 (1980), REPRINT

10. M. Meloun: Výpočet komplexační rovnováhy v systému Měď(II)-Naphtylazoxin 6s - DCTA regresní analýzou spektrofotometrických titračních dat, J. Iraqi Chem. Soc., 6-7, 39-52 (1981), REPRINT

11. M. Meloun: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT II: Srovnání dvou titračních postupů monitorování křivek vs. pH , , REPRINT

12. M. Meloun, J. Čermák: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT III. Strategie nelineárního regresivního zpracování dat programy DCLET a DHLET , Iraqi J. Sci., 22, 67-86 (1981), REPRINT.

13. M. Meloun, V. Streit: Spektrofotometrické stanovení mědi(II) mikrotitrací pomocí DCTA pomocí naftylazoxinu 6s jako metalochromického indikátoru, J. Iraqi Chem. Soc., 6-7, 15-38 (1981), REPRINT

14. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA V. Obecný program "Ablet", systém regresní analýzy ve studiích rovnováhy roztoků, Talanta, 31, 947-954 (1984), IF = 1,587, REPRINT

15. M. Meloun, M. Javůrek: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ VI. MRFIT a MRLET, Počítačové programy pro odhad konstanty stability převládajícího komplexu MpLq a čistoty Ligandu analýzou fotometrických titračních křivek, Talanta, 31, 1083-1094 (1984), IF = 1,587, REPRINT

16. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA TVAROVKY VII. Stanovení počtu složitých druhů analýzou faktorů potenciometrických údajů, Talanta, 32, 171-175 (1985), IF = 1,587, REPRINT

17. M. Meloun, M. Javůrek: MONTÁŽ VÍCEPARAMETRICKÉ KŘIVKY VIII. Spolehlivost disociačních konstant odhadnutá analýzou křivek absorbance a pH, Talanta, 32, 973-986 (1985),IF = 1,587, REPRINT

18. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ IX. Současný regresní odhad stoichiometrie a konstant stability komplexů, Talanta, 33, 453-441 (1986 ), IF = 1,587, REPRINT

19. M. Meloun, M. Javůrek, J. Havel: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA TVAROVKA X. Strukturální klasifikace programů pro analýzu multikompetentních spektr a jejich použití při stanovení rovnovážného modelu, Talanta, 33, 513-524 (1986), IF = 1,587, REPRINT

20. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA TVAROVKA XI. Polet Počítačový program pro odhad konstant formace a stoichiometrických indexů z normalizovaných potenciometrických dat, Talanta, 33, 525-530 (1986), IF = 1.587, REPRINT

21. M. Meloun: Chemická modelová stavba a testování: Spektrofotometrie, Mezinárodní laboratoř 6/8, 30 (1986), REPRINT

22. M. Meloun, J. Chýlková, M. Bartoš: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ část VI. Protonační konstanty 4-CAPAZOXS podle počítačem asistované multikomkononentní spektrální analýzy, analytik, 111, 1189-1195 (1986), IF = 2.300, REPRINT

23. M. Meloun, M. Javůrek, A. Hynková: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA FIT XII.Schopnost dvou programů pro analyzování multikomponentních spekter, SQUAD(84) a PSEQUAD(83) , Talanta, 33, 825-833 (1986) , IF = 1,587, REPRINT

24. M. Meloun, M. Javůrek, A. Hynková, G. Reiterová, E. Hogfeldt: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULPHOAZOXINŮ část VII. Tvorba Oligomers podle Naphtylazoxine 6s, SNAZOXS a 2-, 3-, 4-CAPAZOXS Hodnoceno regresní analýzou potenciometrických dat, Analytik, 112, 1597-1604 (1987), IF = 2.300, REPRINT

25. M. Meloun, M. Javůrek, E. Hogfeldt: Srovnání některých lineárních transformací v hodnocení spektrofotometrických dat, Chemica Scripta, 28, 323-329 (1988) , REPRINT

26. M. Meloun, M. Bartoš, E. Hogfeldt: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ XIII. Spolehlivost konstant formace určená analýzou potenciometrických titračních dat, Talanta, 35, 981-991 (1988) , IF = 1,587, REPRINT

27. M. Meloun, M. Javůrek, M. Bartoš: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULFOAZOXINŮ ČÁST VIII. Komplexy SNAZOXS s mědí(II), olovo(II) a ionty kadmia(II) vyhodnocené regresní analýzou potenciometrických dat, analytik, 113, 1357-1364 (1988) , IF = 2.300, REPRINT

28. M. Mamoun, Z. Fang, M. Meloun: Simulace a optimalizace pro regeneraci, Hydrometalurgie 25, 111 (1989), REPRINT

29. M. Meloun, A. Ebber: Ispitanie Schodimosti Programmy DHLET Osnovanoj Na Minimizirujuscej Podprograme LETAG , Sborník Acad. Sciences estonského SSR 38, (3), 202 (1989), REPRINT

30. E. Hogfeldt, M. Meloun: Jak přesné jsou údaje odhadnuty na obrázku ve srovnání s experimentálními ?, Různé vědecké práce na počest Enrich Casassas, Univ. de Barcelona, 1991, 199 - 206.

31. m. Meloun, M. Bartoš: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT: ČÁST IV. Přesnost a přesnost potenciometrických stanovení, Mikrochimica Acta 108, 227 - 239 (1992) , IF = 1,50, REPRINT

32. M. Meloun, M. Javůrek a J. Militký: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT: Část V. Regresní analýza rozšířeného Debye-Huckelova práva, Mikrochimica Acta 109, 221 - 231 (1992), IF = 1,50, REPRINT

33. m. Meloun, J. Militký: POČÍTAČOVÝ ODHAD DISOCIAČNÍCH KONSTANT ČÁST VI. Diagnostika v regresní analýze křivky absorbance-pH, Mikrochimica Acta 112, 155 - 169 (1992) , IF = 1,50, REPRINT

34. J. Čermák, M. Meloun: VLASTNOSTI POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NELINEÁRNÍCH MODEL I. Algoritmy a jejich modifikace pro pocitač ODRA 1013, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice, 30, 13 (1973), REPRINT

35. M. Meloun, J. Čermák: ZDROJ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NELINEÁRNÍCH MODEL II. Stanovení termodynamické disociační konstanty a nové Debye-Huckelova zákona, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 30, 31 (1973), REPRINT

36. M. Meloun, J. Čermák: ZDROJ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NELINEÁRNÍCH MODEL III. Fotometrické postupné disociační konstant j-sytné kyseliny programem JDC-LETAGROP, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 30, 49 (1973), REPRINT

37. M. Meloun, J. Čermák: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NELINEÁRNÍCH MODEL V. Verze program NCHEL-LETAG pro počitač ODRA 1013, 32, 57 (1974), REPRINT

38. V. Říha, M. Meloun: Víceúčelový titrační adaptér pro jednopaprskový spektrální fotometr a pístová mikrobyreta, Chem. Listy, 68, 1289-1293 (1974), IF = 0,317, REPRINT

39. J. Čermák, M. Meloun: ZDROJ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NELINEÁRNÍCH MODEL IV. ODRA-LETAG minimalizační program pro počitač ODRA 1013, Sb. Věd. Pr., Vys. Škotechnol., Pardubice, 32, 37 (1974), REPRINT

40. M. Meloun, J. Pancl, V. Říha, J. Chýlková: Kontinuální metoda měřeni Job křivůek , Chem. Listy, 69, 266-275 (1975), IF = 0,317, REPRINT

41. V. Říha, M. Meloun, M. Franz, J. Čermák: ŘAŽENÉ POČÍTAČE PŘI PARAMETRU HLEDÁNÍ NELINEÁRNÍCH MODEL VI. Metoda molárních - vyhodnocení programem MRMCH -LETAG, Sb. Věd. Pr., Vys. Chemickotechnol., Pardubice, 33, 39 (1975), REPRINT

42. M. Meloun, V. Říha, S. Kotrlý, J. Pancl: Kombinovaná přístrojová indikace a mikrotitrační technika ve Studii rovnovážných systémů, Sb. Věd. Pr., Vys. Chemickotechnol., Pardubice, 33, 161(1975), REPRINT

43. J. Čermák, M. Meloun: MONTÁŽ VÍCEPARAMETRICKÉ KŘIVKY III. Obecný nelineární regresní program ABLET provádějící také analýzu spolehlivosti odhadovaných parametrů a simulace dat a jeho aplikace, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 39, 41 (1978), REPRINT

44. M. Meloun, V. Říha, J. Žáček: Stavebnicová pistová mikrobyreta pro dávkování agresivních roztoků , Chem. Listy, 82, 765-767 (1988), IF = 0,317, REPRINT

1993:

45. M. Meloun, V. Centner: KOMPLEXAČNÍ ROVNOVÁHA NĚKTERÝCH SULPHONEAZOXINŮ: ČÁST IX. Vliv experimentální strategie na spolehlivost protonační konstanty 7-(4-sulfo-1-naphtylazo)-8-hydroxychinolin-5-sulfonová kyselina Oligomers, Analytik 118, 1543 - 1548 (1993), IF = 2.300, REPRINT

46. J. Militký, M. Meloun: Některé grafické pomůcky pro neivativní průzkumnou analýzu dat, Anální. Chim. Acta 277, 215 - 221 (1993), IF = 2,730, REPRINT

47. J. Militký, M. Meloun: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ XIV. Modus Operandi algoritmu nejmenších čtverců MINOPT, Talanta 40, 269 - 277 (1993), IF = 1.587, REPRINT

48. J. Militký, M. Meloun: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ XV. Statistická analýza a test dobroty podle algoritmu Nejméně čtverců Minopt, Talanta 40, 279 - 285 (1993), IF = 1,587, REPRINT

49. J. Militký, M. Meloun: Použití střední kvadratické chyby předpovědi pro konstrukci neobjektivních lineárních modelů, Anální chim. Acta 277, 267 - 271 (1993), IF = 2,730, REPRINT

1994:

50. M. Meloun, E. Hogfeldt: MULTIPARAMETRICKÁ KŘIVKA MONTÁŽ XVI. Analýza kyselých titrací Údaje o chelátových pryskyřicích, Talanta 41, 217 - 224 (1994), IF = 1,587, REPRINT

51. M. Meloun, V. Centner: Spolehlivost protonation konstant Oligomers SNAZOXS, Talanta 41, 99 - 106 (1994), IF = 1.587, REPRINT

52. M. Meloun, J. Militký: ANALÝZA DAT V CHEMICKÉ LABORATOŘI. Část 1. Analýza nepřímých měření, Anální. Acta 293, 183 - 189 (1994), IF = 2,730, REPRINT

53. M. Meloun: Kritický přehled statistických metod v analytické chemii P.C. Meierem a R. E. Zundem, Chemom. Intel, to je v pořádku. Lab. Syst. 22, 279 - 288 (1994), IF = 1.412, REPRINT

54. M. Meloun, J. Militký: POČÍTAČOVĚ ASISTOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V ANALYTICKÉ CHEMOMETRICE: I. Průzkumná analýza neivátových dat, Chemické papíry 48 (3), 151 (1994), IF = 0,349, REPRINT

55. M. Meloun, J. Militký: POČÍTAČOVĚ ASISTOVANÁ DATOVÁ LÉČBA V ANALYTICKÉ CHEMOMETRICE: II. Analýza nanebevzetí panování vzorků, chemické dokumenty 48 (3), 158 (1994), IF = 0,349, REPRINT

56. M. Meloun, J. Militký: POČÍTAČOVĚ ASISTOVANÁ DATOVÁ LÉČBA V ANALYTICKÉ CHEMOMETRICE: III. Transformace dat, Chemické papíry 48 (3), 164 (1994), IF = 0,349, REPRINT

1995:

57. M. Meloun, J. Militký: POČÍTAČOVĚ ASISTOVANÁ DATOVÁ LÉČBA V ANALYTICKÉ CHEMOMETRICE: IV. Klasické odhady parametrů umístění, měřítka a tvaru, chemické papíry 49 (2), 69 (1995) IF = 0,349, REPRINT

1996:

58. M. Meloun, J. Militký: Mocninná a Box-Coxova transformace v průzkumu dat, Zbornik XIII. Seminářa atomovej spektroskopie, str. 82 - 88, Podbanská Vysoká Tatry, 23. - 27. září 1996, ISBN 80-967325-7-9.

59. M. Meloun, P. Mikšik a K. Kupka: Kritika metodové analýzy spekter při zábranách, Zbornik XIII. Seminářa atomovej spektroskopie, str. 307 - 329, Podbanská Vysoká Tatry, 23. - 27. září 1996, ISBN 80-967325-7-9.

60. M. Meloun, J. Militký: Regresní diagnostika multiparametrické tvarovky, InCom'96, Mezinárodní sympozium o instrumentalizované analytické chemii a počítačové technologii, 25. - 29. 3. 1996, Düsseldorf, Nemecko,

61. M. Meloun a J. Militký: Průzkumová průzkumná analýza EDA v analytice stopových koncentrací, Sborník z 16. ročník konference HUTNI ANALYTIKA'96, str. 65 - 85, 22. - 26. 4. 1996 Zlaté Hory,

1997:

62. M. Meloun: Sedmero tajemství v datech a sedmero kroků v analýze dat, Chem. Listy 91, 266 - 269 (1997), IF = 0,317, REPRINT

63. M. Meloun. J. Militký: Sbirka úloh - Statistické zpracovaní experimentálních dat (vysokoškolská učebnice), Univerzita Pardubice 1997, ISBN 80-7194-075-5.

64. M. Meloun a J. Militký: Regresní diagnostika v kalibraci, Sborník z 17. ročník konference HUTNÍ ANALYTIKA'97, str. 24 - 40, 21. - 25. 4. 1996 Čeladná-Podolanky.

65. M. Meloun, J. Militký: Precizence a přesnost ve stopové analýze s počítačově asistovanou zpracováním dat, Sborník konference Mezinárodní konference Analýzy geologie a životního prostředí 97, Spišská Nová Ves, říjen 1997.

66. M. Meloun, J. Militký: Konstrukce lineárního regresního modelu a charakteristika přesnosti kalibrace, Sborník ze Semináře se zahraničními "Anorganická analýza v životním prostředí", str. 207 - 222, Komorní Lhotka 21. - 24. 10. 1997, ISBN 80-902432-0-7, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

67. M. Meloun, J. Militký: Průzkumná analýza dat v analytické chemii malých a stopových koncentrací, sborník mezinárodní konference "Moderní techniky statistické analýzy dat o PC a kontrole kvality", strana 33 - 55, 28. - 29. října 1996, Košice, Slovensko, ISBN 80-967593-0-2.

68. J. Militký, M. Meloun: Počítačově asistovaná analýza průzkumných dat v oblasti kontroly kvality, sborník mezinárodní konference "Moderní techniky statistické analýzy dat o PC a kontrole kvality", strana 68 - 75, 28. - 29. října 1996, Košice, Slovensko, ISBN 80-967593-0-2.

1998:

69. M. Meloun, J. Militký: Průzkumná analýza při kontrole kvality, Sborník konference "ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÉ VÝSLEDKU 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zláté Hory, ISBN 80-902432-3-1, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

70. J. Militký, M. Meloun: Analýza výsledků (chyby, chyby, nejistoty), Sborník konference "ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÉ VÝSLEDKU 1998", 2THETA, str. 16 - 34, 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory, ISBN 80-902432-3-1.

71. M. Meloun, J. Militký: Postup při laboratorním vysvědčování, Sborník 18. ročník konference "HUTNI ANALYTIKA'98", str. 35 - 54, 20. - 24. 4. 1998, Nizke Tatry - Příběh, ISBN 80-902432-1-5.

72. J. Militký, M. Meloun: Výpočet laboratorních výsledků, Sborník 18. ročník konference "HUTNI ANALYTIKA'98", 20. - 24. 4. 1998, Nizké Tatry - Příběh, ISBN 80-902432-1-5.

73. Z. Fang, M. Meloun, M. Muhammed: Modelování a optimalizace válcového procesu. Chemometrický přístup regresní analýzou. Anální. Chim. Acta 367 (1998) 123 – 133, REPRINT

74. M. Meloun, J. Militký: Chyby, variabilita a nejistota analytické výsledků, Sborník konference ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1998, ISBN 80-902432-6-6, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

75. J. Militký, M. Meloun: Přenašená analýza dat v analytické chemii, Sborník konference ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK V ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998, ISBN 80-902432-6-6, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

76. J. Militký, M. Meloun, K. Kupka: Výuka regresní modelové stavby podle balíčku ADSTAT, Sborník 5. mezinárodní konference o pedagogické statistice, str. 879 - 884, ICOTS, Singapur, 21. -26. 6. 1998, ISI Permanent Office P.O.B. 950, 2270 AZ Voorburg, Netherland, ISBN 907-3592-14-3.

77. M. Meloun, P. Mikšík, K. Kupka: Kritické srovnání různých metod analýzy faktorů v spektrální analýze určující počet druhů pohlcujících světlo, str. 194 - 207, Sborník XIV.

78. M. Meloun. J. Militký: Statistické experimentální dat , (vysokoškolská učebnice), 845 stran, EAST PUBLISHING Praha 1998, ISBN 80-7194-075-5.

1999:

79. M. Meloun, J. Militký: Analýza rozptylu v analytické laboratoři, Sborník přednášek 19. ročníku konference "HUTNÍ ANALYTIKA'99", str. 120 - 132, 2THETA, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, ISBN 80-902432-7-4.

80. J. Militký, M. Meloun: Různé pohledy na kalibračni úlohy, Sborník přednášek 19. ročníku konference "HUTNÍ ANALYTIKA'99", str. 168 - 185, 2THETA, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, ISBN 80-902432-7-4.

81. J. Militký, M. Meloun: Rutinní analýza dat v analytické laboratoři, Sborník přednášek 4. ročníku konference "ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1999", str. 163 - 178, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

82. M. Meloun, J. Militký: Statistické testování parametru polohy a rozptýlení, Sborník přednášek 4. ročníku konference "ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1999", str. 134 - 150, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín.

83. M. Meloun, J. Militký: Postup statistického zpracování dat ve stopové analýze , Sborník XXXIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Řež u Prahy, str. 163 - 184, ISBN 80-86380-03-3.

84. J. Militký, M. Meloun: Zpracování dat ve stopové analýze , Sborník XXXIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Řež u Prahy, str. 85 - 196, ISBN 80-86380-03-3.

2000:

85. J. Militký, M. Meloun: Korelace, jeji využití a zneužití , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 66 - 84, ISBN 80-86380-02-5, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

86. J. Militký, M. Meloun: Prostorová autokorelace v analytické chemii , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 85 - 92, ISBN 80-86380-02-5, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

87. M. Meloun, J. Militký: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 93 - 108, ISBN 80-86380-02-5, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

88. M. Meloun, V. Křesťan: Regulační diagramy a vícerozměrná statistická analýza při kontrole jakosti, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 111 - 113, ISBN 80-86380-02-5, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

89. M. Meloun: RELIABILITY OF CHEMOMETRICAL DATA ANALYSIS IN SPECTROSCOPY , Book of symp., 4th European Furnace Symposium and XVth Slovak Spectroscopic Conference, High Tatras-Podbanské, 12.-16. 6. 2000, str. 48.

90. M. Meloun, J. Militký: Věrohodné odhady střední hodnoty stopové koncentrace po transformaci dat , Sborník XXXIV. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 166 - 176, ISBN 80-86380-04-1.

91. J. Militký, M. Meloun: Diagnostika rozděleni dat ve stopové analýze, Sborník XXXIV. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 137 - 155, ISBN 80-86380-04-1.

92. M. Meloun, P. Černohorský: Thermodynamic dissociation constants of isocaine, physostigmine and pilocarpine by regression analysis of potentiometric data , Talanta 52 (2000) 931 - 945, IF = 1.587. DATA92 , REPRINT

93. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Transformation in the PC-Aided Biochemical Data Analysis , Clin. Chem. Lab. med. 38(6), 553 - 559 (2000), ISSN 1434-6621, IF = 1.595. DATA93, REPRINT

94. M. Meloun, M. Pluhařová: Thermodynamic dissociation constants of codeine, ethylmorphine and homatropine by regression analysis of potentiometric data , Anal. Chim. Acta, 416 (2000) 55 - 68 , ISSN 0003-2670 , IF = 2.730, DATA94, REPRINT

95. M. Meloun, J. Čapek P. Mikšík, R. G. Brereton: Critical comparison of methods predicting the number of components in spectroscopic data, Anal. Chim. Acta, 423 (2000) 51 - 68, ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA95.

96. J. Barek, P. Janos, I. Koruna, M. Meloun, Z. Plzák, F. Skácel, M. Suchánek, J. Tichý, J. Vilimec, F. Vláčil, T, Zima: Metrologická terminologie v chemii , Chem. Listy 94 (2000) 439 - 444, ISSN 0009-2770, IF = 0.317, REPRINT

97. M. Meloun: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři , Plenární přednáška na 52. sjezdu chemických společností, 17. - 20. zari 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 815 (2000), ISSN 0009-2770, IF = 0.317.

98. J. Čapek M. Meloun: Porovnání metod určujících počet komponent z UV-VIS spekter, Poster na 52. sjezdu chemických společností, 17. - 20. zari 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 966-968 (2000), ISSN 0009-2770, IF = 0.317.

99. J. Militký, M. Meloun: Zpracování výběrů z asymetrických rozdělení , Sborník přednášek semináře "Analýza organických latek v prostředí životním". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 157 - 168, ISBN 80-86380-05-X, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

100. M. Meloun, J. Militký, M. Hill, K. Kupka: Zpracování výběru asymetrického zpracování biochemických dat , Sborník přednášek semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 141-156, ISBN 80-86380-05-X, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

101. J. Militký, M. Meloun: Prostorová závislá statistická analýza v životním prostředí , Sborník přednášek semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 169-179, ISBN 80-86380-05-X, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín,

102. M. Meloun: Intervalové odhady a míry přesnosti v kalibraci, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 59 - 66, ISBN 80-238-6589-7.

103. M. Meloun: Průzkumné analýzy v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 33 - 58, ISBN 80-238-6589-7.

104. M. Meloun: Regresní diagnostika při výstavbě regresní model v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat - Moderní statistické metody". 21. - 24. 11. 2000, Lázně Bohdaneč, str. 19 - 51, ISBN 80-238-6590-0.

105. J. Militký, M. Meloun: Zkoumání neivátových dat v textilní metrologii , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, č. 58, (2000),165-174, ISSN 0076-0331, REPRINT

106. J. Militký, M. Meloun: Modely pravděpodobnosti založené na datech v textilní metrologii , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, č. 58, (2000),155-164, ISSN 0076-0331, REPRINT

107. J. Militký, M. Meloun, Kupka K.: Analýza dat pro kontrolu kvality v textilním odvětví , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, č. 58, (2000), 43-50, ISSN 0076-0331, REPRINT

108. J. Militký, M. Meloun: Pravděpodobnost založená na datech v textilní metrologii, Zeszyty Naukove Wlokienictwo Politechnika Lodzka, 58 (2000) 155, ISSN 0076-0331, REPRINT

2001:

109. K. Kupka, M. Meloun: Analýza dat v Chemické laboratoři. II. Odhad koncového bodu v instrumentálních titracích nelineární regresí , Anální. Acta, 429, 173 - 185 (2001), ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA108, REPRINT

110. M. Meloun, K. Kupka: Box-Coxova transformace pro přísnou statistickou analýzu metalurgických dat , Acta Metallurgica Slovaca, 7, 34 - 43 (2001), ISSN 1335-1532, REPRINT

111. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Analysis of Large and Small Samples of Biochemical and Clinical Data , Clin. Chem. Lab. Med., 39, 53 - 61 (2001), ISSN 1434-6621, IF = 1.595, DATA110, REPRINT

112. M. Meloun, M. Hill, D. Cibula: Exploratory Biochemical Data Analysis: a Comparison of Two Sample Means and Diagnostic Displays , Clin. Chem. Lab. Med., 39, 244 - 255 (2001), ISSN 1434-6621, IF = 1.595, DATA111, REPRINT

113. M. Meloun, J. Militký: Detection of Single Influential Points in OLS Regression Model Building , Anal. Chim. Acta, 439, 169 - 191 (2001), ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA112, REPRINT

114. M. Hill, M. Bičíková, A. Pařízek, H. Havliková, J. Klak, T. Fajt, M. Meloun, D. Cibula, A. Čegan, J. Šulcová, R. Hampl, L. Stárka: Neuroactive Steroids, Their Precursors and Polar Conjugates during Parturition and Postpartum in Maternal Blood: 2. Time Profiles of Pregnanolone Isomers , J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 78, 51 - 57 (2001). ISSN 0960-0760 , IF = 2.544, DATA113, REPRINT

115. M. Meloun M., J. Militký: Zakladní metrologické pojmy k analýze dat při vyhodnocení laboratorních měření , Hutní analytika 2001 (Helán V., ed.), str. 188 - 136. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-06-8.

116. M. Meloun, J. Militký: Výhody vícerozměrné analýzy dat v analýze životního prostředí , ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Helan V., ed.), str. 204 - 226. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-09-2.

117. J. Militký, M. Meloun: Zlepšení rozdělení dat v chemometrii , ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Helan V., ed.), str. 227-245. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-09-2..

118. Meloun M: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat , Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro řízeni jakosti a technologii" (Kupka K., ed.), str. 11-32, Trilobyte Statistical Software, 30.10. - 2.11.2001, Lázně Bohdaneč, ISBN 80-238-8293-7.

119. J. Militký, M. Meloun: Zpracování dat s ohledem na limitu detekce , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 63 - 75, ISBN 80-86380-11-4.

120. J. Militký, M. Meloun: Počítačové intenzivní metody ve zpracování výsledků analytických měření, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 76 - 84, ISBN 80-86380-11-4.

121. M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 39 - 62, ISBN 80-86380-11-4.

122. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimáková: Určení regresního modelu růstové křivky v histopatologii spánkových kostí, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 85 - 100, ISBN 80-86380-11-4.

2002:

123. J. Militký, M. Meloun: Vybočující hodnoty ve vícerozměrných datech, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 11. - 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 162 - 178, ISBN 80-86380-11-4.

124. M. Meloun, J. Militký: Kdy kanonická korelace a kdy vícerozměrná regrese, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 11. - 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 146 - 161, ISBN 80-86380-11-4.

125. M. Meloun: Výhody vícerozměrné statistické analýzy dat, Sborník přednášek 17. chemometrického dne, 7. 2. 2002, Katedra analytické chemie, Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno,

126. M. Meloun: Věrohodnost výsledků při užití exploratorní analýzy dat , Sborník konference Analytická data a jejich využití v praxi, Juniorcentrum 10. - 21. 3. 2002 Seč, Česká republika, Ivan Koruna, Monika Jankovská a Olga Hanousková (edit.), str. 169 - 168, Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim.

127. M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 43 - 52, ISBN 80-238-9281-9.

128. J. Militký, M. Meloun: Metoda hlavních komponent v laboratorní praxi, Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 93 - 102, ISBN 80-238-9281-9.

129. J. Militký, M. Meloun: Příspěvek k nejistotám výsledků měření , Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 103 - 112, ISBN 80-238-9281-9.

130. M. Meloun M., J. Militký: Výstavba a použití regresních modelů v hutní analytice, Hutní analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicích, (Helan V., ed.), str. 69 - 81. 2THETA, Český Těšín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

131. J. Militký, M. Meloun M.: Regresní diagnostika v materiálovém výzkumu, Hutní analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicich, (Helan V., ed.), str. 82-98. 2THETA, Český Těšín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

132. M. Meloun: Influential data points and the precision of calibration, XVIth Slovak Spectroscopic Konference, 2002, June 23-27, Košice, Slovakia.

133. M. Meloun, J. Militký, M. Hill, R. G. Brereton, Crucial Problems in Regression Modelling and Their Solutions, The Analyst , 127, 433 - 450 (2002), IF = 2.300, DATA131, REPRINT

134. M. Meloun, J. Militký, K. Kupka, R. G. Brereton, The effect of influential data, model and method on the precision of univariate calibration, Talanta , 57, 721 - 740 (2002), IF = 1.587, DATA132, REPRINT

135. M. Hill, A. Pařízek, J. Klak, R. Hampl, J. Šulcová, H. Havliková, O. Lapčík, M. Bičíková, T. Fait, R. Kancheva, D. Cibula, V. Pouzar, M. Meloun and L. Stárka, Neuroactive steroids, their precursors and polar conjugates during parturition and postpartum in maternal and umbilical blood: 3. 3 b - hydroxy-5-ene steroids , J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology, 1758, 1 - 10 (2002), IF = 2.544, DATA133, REPRINT

136. M. Meloun, Crucial Problems in Regression Model Building, book of CHEMOMETRICS VI, International chemometric conference, page O24, Brno Czech republic, 1. -5. 9. 2002, ISBN 80-210-2918-8.

137. J. Militký, M. Meloun: Příspěvek k nejistotám výsledků měření , Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 176 - 196, ISBN 80-86380-12-2.

138. M. Meloun, J. Militký: Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat, Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 156 - 175, ISBN 80-86380-12-2.

139. T. Syrový, D. Burkoňová, M. Meloun: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstat léčiv , Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 197 - 211, ISBN 80-86380-12-2. Přednáška v Power-Pointu .

140. V. Mužáková, M. Meloun: Dynamics of Vitamin C, E and ß-Carotene Levels Following Thrombolytic Therapy for Acute Myocardial Infarction, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 40 (2002) 179 – 185, ISSN 1437-8523, IF = 2.069, REPRINT

2003:

141. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Assesment of the mean-value of 17-hydroxypregnenolone in the umbilical blood of newborns by the exploratory analysis of biochemical data , Computer Methods and Programs in Biomedicine 70, 187 - 197 (2003), DATA138, REPRINT

142. M. Meloun, J. Militký: Postup statistické analýzy vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. - 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce, str. 38 - 62, ISBN 80-86380-14-9.

143. J. Militký, M. Meloun: Metoda hlavních komponent a exploratorní analýza vícerozměrných dat, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. - 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce, str. 38 - 62, ISBN 80-86380-14-9.

144. M. Meloun: K čemu jsou techniky vícerozměrné statistické analýzy, Sborník přednášek konference ANALYTICKÁ DATA A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI, II., 2. - 3. 4. 2003, Nové Město na Moravě, str. 78 - 87, ISBN 80-903203-3-3.

145. M. Meloun: Vícerozměrná statistická analýza dat v laboratoři , (Plenární přednáška), Sborník konference “55. zjazd chemických spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97, 733 - 734 (2003), IF = 0.317.

146. T. Syrový, M. Meloun: Faktorová analýza v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference “55. zjazd chemických spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97, 739 (2003), IF = 0.317.

147. M. Meloun, D. Burkoňová, T. Syrový, A. Vrána, Thermodynamic dissociation constants of silychristin, silybin, silydianin and mycophenolate by the regression analysis of spectrophotometric data, Anal. Chim. Acta 486, 125 - 141 (2003), IF = 2.730, DATA144, REPRINT

148. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána, Determination of the number of light-absorbing species in the protonation equilibria of selected drugs, Anal. Chim. Acta 489, 137 - 151 (2003), IF = 2.730, DATA145, REPRINT

149. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimáková, K. Antoš, B. Ježek: Growth curves, measurement and three-dimensional reconstruction in the histopatology of temporal bones, Oto-Rhino-Laryngologia 12 (3), 109 - 176 (2002-3), IF = 0.083, REPRINT

150. M. Meloun: Interaktivní statistická analýza dat (Tutorial) , Automatizace 7, 471 - 476 (2003), REPRINT

151. V. Chrobok, E. Šimáková, M. Meloun, B. Ježek: Embryonální vývoj a vrozené malformace třmínku , Otorinolaryngologie a foniatrie, 3, 119 - 126 (2003), REPRINT

152. E. Svaty, M. Meloun: Stanovování nízkých obsahů bóru metodou OES, Konference Hutní analytika 2003, 2THETA, PS 103, 737 01 Český Těšín, 2003.

153. M. Brzezina, M. Meloun, J. Militký: Metoda hlavních komponent, Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná 2003, ISBN 80-248-0480-8.

2004:

154. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána, Thermodynamic dissociation constants of ambroxol, antazoline, naphazoline, oxymetazoline and ranitidine by the regression analysis of spectrophotometric data, Talanta 62, 511 - 522 (2004), IF = 1.587, DATA146, REPRINT

155. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimaková: Descriptive growth model of the height of stapes in the fetus: a histopathological study of the temporal bone , European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261, 25-29 (2004), REPRINT

156. M. Meloun, J. Militký: Přednosti analýzy shluků ve vícerozměrné statistické analýze, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 29-46, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

157. J. Militký, M. Meloun: Analýza vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 19-28, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

158. T. Syrový, M. Meloun: Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 47-52, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

159. J. Militký, M. Meloun: Základní analýza dat s ohledem na limitu detekce, Sborník přednášek z 24. ročníku konference Hutní analytika 2004, str. 128-144, Svratka, 19. - 23. 4. 2004, ISBN 80-86380-23-8, 2THETA, P.S.103, 73701 Český Těšín, 

160. M. Meloun: Minimizing the Effects of Multicollinearity in the Polynomial Regression , Conference Proceedings of the International Chemometri str. 23-24, cs Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 23-24, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

161. J. Militký, M. Meloun: Linear model creation in Matlab, Book of Short Communications and Posters, COMPSTAT ´04 Prague, August 2004.

162. T. Syrový, M. Meloun: Number of components using modified PCA scree plot in spectroscopy , Conference Proceedings of the International Chemometrics Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 26-27, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

163. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, J. Vrbíková, S. Stanická, J. Škrha: New methodology of influential point detection in regression model building for the prediction of metabolicclearance rate of glucose, Clin. Chem. Lab. Med 42 (2004) 311 - 322, REPRINT

164. V. Helánová, D. Štěrbová, M. Martínková, M. Meloun, V. Kubáň: Aplikace metod vícerozměrné statistiky při analýze obsahu vybraných látek v jehličí Picea abies (L.) Karst., Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí, str. 131 – 146, 2004, 2Theta, Český Těšín, ISBN 80-86380-25-4.

2005:

165.. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of haemanthamine, lisuride, metergoline and nicergoline by the regression analysis of spectrophotometric data, Anal. Chim. Acta 543 (2005) 254-266, DOI: 10.1016/j.aca.2005.04.020, IF = 4.310, REPRINT

166. V. Mužáková, P. Vojtíšek, M. Meloun, R. Vaňková, T. Roušar, Z. Červinková: Antioxidant Vitamin Levels Do Not Exhibit negative Correlation with the Extent of Acute Myocardial Infarction, Physiol. Res., 54 (2005) 623 – 629, REPRINT

167. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of losartan, paracetamol, phenylephrine and quinine by the regression analysis of spectrophotometric data, Anal. Chim. Acta 533 (2005) 97-110, DOI:10.1016/j.aca. 2004.11007 IF = 4.310, REPRINT

168. M. Meloun, M. Sáňka, P. Němec, S. Křítková, K. Kupka: The Analysis of Soil Cores Polluted with Certain Metals using the Box-Cox Transformation, Environm. Pollution 137 (2005) 273 - 280, DOI:10.1016/j.envpol.2005.01.027 IF = 3.395, REPRINT

169. M. Meloun, J. Čapek, T. Syrový: Number of species in complexation equilibria os SNAZOXS or Naphtylazoxine 6S an Cd, Co, Cu, Ni, Pb and Zn ions by PCA of UV-VIS spectra, Talanta, 66 (2005) 547-561, DOI:10.1016/j.talanta.2004. 11.033 IF = 3.372, REPRINT

170. M. Hill, P. Popov, H. Havlíková, L. Kancheva, J. Vrbková, M. Meloun, R. Kancheva, D. Cibula, V. Pouzar, I. Černý, L. Stárka: Reinstatement of Serum Pregnenolone Isomers and Progesterone Dutiny Alkohol Detoxification Therapy in Premenopausal Women, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 29 (2005) 1010-1017, DOI: 10.1097/01. alc.0000167953.97205.0A, REPRINT

171. M. Meloun, J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005. ISBN 80-200-1335-0.

2006:

172. V. Helánová, I. Chvilíčková, M. Martínková, M. Meloun, V. Kubáň: Application of Multivariate Statistical Analysis to Biological Data. Variations of Monoterpene Content in Fresh Needles of Picea abies (L) Karst, Chem. Anal. (Warsaw) 51 (2006) 551, IF = 0.428, REPRINT

173. M. Meloun, S. Bordovská, T. Syrový, A. Vrána: Tutorial on a chemical model building by least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectro-photometric pH-titration data, Anal. Chim. Acta 580 (2006) 107-121, DOI:10.1016 /j.aca. 2006.07.043 IF = 4.310, REPRINT

174. M. Meloun: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 1. Interaktivní analýza jednorozměrných dat, Vodní hospodářství 9 (2006) 319-322, REPRINT

175. M. Meloun: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 2. Metodologie počítačové analýzy rozptylu, ANOVA, Vodní hospodářství 12 (2006) 366 - 370, REPRINT

176. J. Skalický, M. Votruba, M. Meloun, V. Mužáková, J. Kovařík: Biochemical parameters of metabolic syndrome and impact of free radicals . Atherosklerosa, 11.-13.9. 2006, Praha (přednáška), Atherosklerosa 2006, str. 56-57. ISBN 80-239-7726-1.

177. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory úspěšnosti chirurgické léčby chronického středoušního zánětu, Sborník přednášek 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. – 3. 6. 2006, Fakultní nemocnice Plzeň.

178. M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2006, ISBN 80-200-1396-2.

179. S. Bordovská, M. Meloun: Spektrofotometrické stanovení termodynamických pK vybraných cytostatik, Slides, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 12. - 13. 4. 2006, str. 29 - 41.
179a. M. Meloun, J. Militký: Mapování objektů vícerozměrným škálováním (MDS), Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", 27.3.-29.3.2006 v Komorní Lhotce, str. 53-69, ISBN 80-86380-32-7, 2THETA, Český Těšín.

179b. J. Militký, M. Meloun: Geometrická analýza vícerozměrných dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", 27.3.-29.3.2006 v Komorní Lhotce, str. 114-128, ISBN 80-86380-32-7, 2THETA, Český Těšín.

179c. M. Meloun: Statistika na webu, Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", 27.3.-29.3.2006 v Komorní Lhotce, str. 112-113, ISBN 80-86380-32-7, 2THETA, Český Těšín.

180. J. Skalický, M. Votruba, M. Meloun, V. Mužáková, J. Kovařík: Biochemical parameters of metabolic syndrome and impact of free radicals, ATHEROSKLEROSA 2006, Sborník přednášek z mezinárodní konference, str. 56 – 57, Praha 2006, ISBN 80-239-7726-1.

2007:

181. M. Meloun, T. Syrový: Number of species in complexation equilibriua of o-, m- and p-CAPAZOXS with Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ ions by PCA of UV-VIS spectra , Talanta 71 (2007) 115 - 122 , DOI:10.1016/j.talanta.2006.03.035 IF = 3.722, REPRINT

182. M. Meloun, T. Syrový, S. Bordovská, A. Vrána: Reliability and uncertainty in pKa estimation by the least-squares nonlinear regression analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Anal. Biochem. Chem. 387 (2007) 941 - 955, DOI: 10.1007/s00216-006-0993-1 IF = 3.841, REPRINT

183. M. Meloun, S. Bordovská, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of the anticancer drugs camptothecine, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, 10-hydroxycamptothecine and 7-ethylcamptothecine by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Anal. Chim. Acta 584 (2007), 419 - 432. DOI:10.1016/j.aca.2006.11.049 IF = 4.310, REPRINT

184. J. Militký, M. Meloun: Výuka zpracování experimentálních dat na technických fakultách, Sborník Modernizace výuky v technicky orient. oborech a předmětech, str. 189 – 192, UP Olomouc 1997, ISBN 80-7083-267-2.

185. M. Meloun, S. Bordovská: Benchmarking pKa prediction and algorithms validation for accurate pKa of drugs estimated from their molecular structure, Anal. Bioanal. Chem. 389 (2007) 1267 - 1281, IF = 3.841, REPRINT

186. K. Pokorný, M. Meloun: Arnoldův reflex , Abstract , Souhrn , Otorinolaryngology and Foniatry (Prague) 56 (2007) 63 - 66, REPRINT

187. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu, 1. část - Předoperační faktory, Otorinolaryngologie a Foniatrie, Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 56(4), 195 – 207 (2007), ISSN 1210-7867, REPRINT

188. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu, 2. část - Způsob chirurgické léčby, Otorinolaryngologie a Foniatrie, Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 56(4), 208 – 219 (2007), ISSN 1210-7867, REPRINT

189. K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová, Correlation of cerumen and serum lipids, Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium, 5 - 6 October 2007, Kudowa Zdrój, Polsko.

190. M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 3. Intervalové odhady a míry přesnosti v kalibraci, Vodní hospodářství 1 (2007) 31 - 35, REPRINT

191. M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 4. Testování správnosti a shodnosti v kontrolní laboratoři, Vodní hospodářství 4 (2007) 140 - 144, REPRINT

192. M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 5. Výstavba regresního modelu diagnostikami regresního tripletu, Vodní hospodářství 6 (2007) 224 - 230, REPRINT

193. K. Pokorný, A. Čegan, J. Skalický, M. Meloun: Lipidová složka ušního mazu. Metodika a první výsledky, Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2007; 1 (1): 37-42, REPRINT

194. M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodáÍských dat, 6. Vícerozměrná klasifikace zdrojů pitné vody metodou hlavních komponent PCA a shlukç CLU, Vodní hospodářství 8 (2007) 289 - 296, REPRINT

195. M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 7. Přednosti analýzy shluků při klasifikaci zdrojů pitné vody, Vodní hospodářství 11 (2007) 391 - 402, REPRINT

196. M. Meloun: Statistika na webu (slidy přednášky) Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007.

197. J. Ghasemi, H. Peyman, M. Meloun: The Study of Complex Formation Between 4-(2-Pyridylazo) Resorcinol and Al3+, Fe3+, Zn2+ and Cd2+ Ions in Aqueous Solution at 0.1M Ionic Strength, J. Chem. Eng. Data 52 (2007) 1171 - 1178, IF = 2.089, REPRINT

198. M. Meloun, S. Bordovská, T. Syrový: Novel computational strategy for pKa estimation of drugs by the nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data exhibiting small changes in spectra , J. Physical Organic Chemistry 20 (2007) 690 - 701. DOI: 10.1002/poc.1235 IF = 1.478, REPRINT

199. M. Meloun, J. Militký: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami PCA, FA a CLU vícerozměrné statistické analýzy , Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 56 - 77, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

200. J. Obdržálek, M. Meloun, a kol.: Zmapování terminologie v oblasti nejistot měření a návrh na její sjednocení , Odpovědi a závěrečná zpráva rozborového úkolu RU/0821/06 ,

201. J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová: Rating of Pleasantness of the Odorants as an Olfactory Screening (Hodnocení libosti pachů jako skreening poruch čichu), Sborník přednášek ze semináře Abstraktband Dezembertagung der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie, HNO, Rostock, Německo, str. 17, 2006/2007.

202. S. Bordovská, M. Meloun: Protonační rovnováhy léčiv faktorovou analýzou a nelineární regresí absorbanční responzní plochy , Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 91 - 101, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky .

203. J. Militký, M. Meloun: Identifikace bimodality v datech, Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 152 - 164, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

204. M. Meloun, R. Lisztwan: Vnitřní vazby a skrytá struktura v hutnických datech vícerozměrnou statistickou analýzou, Sborník konference "27. Hutní a průmyslová analytika 2007" , 16. - 20. 4. 2007 Ledeč nad Sázavou, str. 107 - 125, ISBN 978-80-86380-38-4, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky .

205. K. Pokorný, M. Meloun: Vlivy působící na množství mazu ve zvukovodu, Sborník přednášek ze semináře 47. Otologický den, 6. prosince 2007, Brno, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

206. K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová: Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra, Sborník přednášek ze semináře 47. Otologický den, 6. prosince 2007, Brno, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

207. S. Bordovská, M. Meloun: Faktorová analýza a nelineární regrese absorbanční responzní plochy v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 3. - 5. 4. 2007, str. 35 - 43. K dispozici slidy přednášky .

208. M. Meloun: Postup analýzy shluků , (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky . Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/I (Statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 25. - 27. 4. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, str. 57 - 80. ISBN 978-80-239-8998-4.

209. M. Meloun: Základy logistické regrese , (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky . Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/II (Pokročilé statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 24. - 27. 10. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, 2007. str. 79 - 90. ISBN 978-80-239-8998-4.

210. M. Meloun, S. Bordovská, L. Galla: The thermodynamic dissociation constants of four non-steroidal anti-inflammatory drugs by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, J. Pharm. Biomed. Analysis 45 (2007) 552 - 564, IF = 2.733, REPRINT

211. V. Mužáková, J. Skalický, R. Kandár, M. Meloun, J. Kovařík, T. Roušar, M187 (Poster): The dimishing of oxidative stress by diet optimization may reduce the occurence of metabolic syndrome in obese persons , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

212. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, P. Vojtíšek, J. Kovařík, T. Roušar, T093 (Poster):Oxidative stress and its impact on development of advanced coronary artery disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

213. K. Pokorný, A. Čegan, J. Skalický, M. Meloun, 14. Lipids of the earwax-procedure of qualitative and quantitative analysis, str. 26, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

214. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková, 17. Middle ear risk index and hearing loss, str. 28, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

215. M. Meloun, M. Galuszková, J. Militký, Grafické diagnostiky EDA při vícerozměrné klasifikaci těžkých kovů v půdách (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: 978-80-86380-41-4, str. 150 – 171.

216. M. Meloun, J. Freisleben, Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000 , Vodní hospodářství 12 (2007) 419 – 423, REPRINT

217. V. Chrobok, E. Šimáková, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, 5. Patofyziologie cholesteatomu ve světle imunohistochemického vyšetření, Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, 27.6. - 30.6.2007 Piešťany, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngologiu a chirurgiu hlavy a krku, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ISBN 978-80-969696-9-2, str. 5.

218. J. Militký, M. Meloun, Mocninná transformace vícerozměrných dat, (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: 978-80-86380-41-4, str. 172 – 194.

2008:

219. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory, 3. část - Pooperační faktory, Otorinolaryngologie a Foniatrie 57(1), 3 - 15 (2008), REPRINT

220. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kanďár, M. Meloun, T. Roušar, V. Palička, Hodnocení oxidačního stresu a zánětu u obézních dospělých s metabolickým syndromem, Klinická chemie a laboratorní medicína 46(4), 499 – 505 (2008), REPRINT

221. M. Meloun, Statistické vodohospodářské dat, 8. Analýza říčních vodou vícerozměrných škálování MDS, Vodní hospodářství 1, 25 – 32 (2008), REPRINT

222. M. Meloun, Z. Dluhošová, Přesné limity a intervalový odhad při kalibraci 1-hydroxypyrenu v moči a hexachlorbenzenu ve vodě, použití regresní trojčata na chromatografická data, analytická a bioanalytická chemie, 390 (7), 1899 - 1910 (2008), IF = 3.841, REPRINT

223. B. Beňová, M. Meloun: Shoda obsahu antioxidantu stanovné dvou metodmi, Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", str. 52 - 58, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

224. K. Kupka, M. Meloun: Regresní detekce a analýza bodu změny, Sborník při pohledu konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, str. 48 - 51, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

225. M. Meloun, J. Freisleben: Klasifikace podzemní vod diskriminační analýzou, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytické výsledků, str. 85 - 104, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

226. Š. Podzimek, K. Hána, M. Mikšovský, L. Poušek, P. Matucha, M. Meloun, J. Procházková: Vliv galvanických proudů a napětí na proliferační aktivitu lymfocytů a expresi molekul povrchu buněk, Folia Biologica, 54 (2008) 146 - 150, IF = 0,729, REPRINT

227. V. Muzaková, J. Skalická, R. Kandar, M. Meloun, P. Vojtíšek, T. Rousar, J. Kovařík: Nízká plazmatická hladina beta-karotenu u obézních mužů s pokročilým onemocněním koronárních tepen, VÝZKUM VOLNÝCH RADIKÁLŮ, 42 , S110-S110, (JUL 2008).

229. K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-slovenský foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

230. K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: 20.-21.5.2008 Seminář Pardubického regionu a Otorinolaryngologie a chirurgie hlava a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 20.-.21.5.2008,

231. K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňují hygienické návyky množství ušního mazu?, Národný kongres SSO, 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-Slovensky foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

232. K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Kašlací (Arnoldův) reflex. 3xO (Olomoucké Otolaryngologické Odpoledne), Olomouc 1.2.2008,

233. V. Chrobok, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, M., E. Šimáková: MERI index a chronický středoušní zánět, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 19.-.20.5.2008,

234. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostic factors of chronic otitis media (poster), 4th International symposium on middle ear mechanics in research and otology, Zurich, 27.-30.7.2008.

235. K. Pokorný, M. Meloun: Incidence Arnoldova (kašlacího) reflexu, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Pardubice, 19.10.2008,

236. K. Pokorný, M. Meloun, A. Pellant: Souvisí Arnoldův reflex s celkovým zdravotním stavem?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

237. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Je dětský věk rizikový faktor chronického středoušního zánětu?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

238. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Middle ear risk index and hearing loss in children, 6th European congress of ORL head and neck surgery, Vienna, 30.6.-4.7.2008.

239. K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová: Vztah lipidů ušního mazu a lipidů krevního séra, Přednáškový večer České lékařské společnosti JEP – spolek lékařů v Pardubicích, Pardubice 17.1.2008.

240. J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová, K. Pokorný, A. Pellant: Vícerozměrná analýza výsledků Testů parfémovaných fixů, 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, 10.-12.9.2008.

241. M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v analýze mikroelementů, Sborník konference MIKROELEMENTY 2008, XLII. seminář o metodice stanovení avýznamu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí, 2.-4.9.2008, Medlov na Českomoravské vrchovině, garant 2THETA ASE, s.r.o.

242. M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník celostátního semináře a workshopu Analýza dat 2008/II Statistické metody pro technologii a výzkum, 18. – 20. 11. 2008, Hotel technik, Lázně Bohdaneč.

2009:

243. M. Meloun, M. Galuszková, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 9. Kdy v analýze vody užijeme kanonickou korelaci?, Vodní hospodářství 1, 31 - 36 (2009), REPRINT

244. M. Meloun, J. Freisleben: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 10. Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou, Vodní hospodářství 2, 75 - 80 (2009), REPRINT

245. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková, P. Mandysová: Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media, Int. Adv. Otol. 5 (2009) 310 - 317, REPRINT

246. K. Pokorný, M. Meloun: Závislost množství ušního mazu na anatomických poměrech ve zvukovodu, Otorinolaryngologie a foniatrie 58, (2009) 19 - 28, REPRINT

247. K. Pokorný, M. Meloun, A. Pellant, A. Čegan: Množství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu, Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 3 (2), 85 - 93 (2009), REPRINT

248. S. Dulanská, M.Meloun, L. Mátel: Scaling model for prediction of radionuclides activity in contaminated soils using a regression triplet technique, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 280, 519 - 531 (2009), IF = 0.777, REPRINT

249. M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy ve statistické analýze dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

250. P. Matucha, M. Meloun: Kalibrace v imunoanalytických metodách, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

251. J. Militký, M. Meloun: Transformace dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

252. M. Meloun, M. Hill, H. Včeláková-Havlíková: Minimizing the effects of multicollinearity in the polynomial regression of age relationships and sex differences in serum levels of pregnenolone sulfate in healthy subjects, Clin. Chem. Lab. Med 47(4), 464 - 470 (2009), IF = 2.069, REPRINT

253. David Dušek, Milan Meloun, Jiří Novák: Interaktivní statistická analýza v oboru pěstování lesa. - I. Vyhodnocení jednorozměrných dat, Zprávy lesnického výzkumu (Reports of Rorestry Research) 54 (2), 145 – 153 (2009), REPRINT

254. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, T. Roušar: Oxidative stress and metabolic syndrome in obese adults with and without controlled diet restriction, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKÉ LÉKAŘSKÉ LISTY, 110 (3), 152-157 (2009), REPRINT

255. V. Mužáková, J. Skalický, R. Kandár, M. Meloun, T. Roušar, J. Kovářík: The effect of restricted energy intake on the oxidative stress level and metabolic syndrome occurrence in obese adults, FREE RADICAL RESEARCH, 43, 91-91, Suppl. 1, (2009), REPRINT

256. K. Kupka, M. Meloun: Neural network time series classification of changes in nuclear power plant processes, Joint Statistical Meeting Proceedings, American Statistical Association, 2009, American Statistical Association, 732 North Washington Street, Alexandria, VA 22314-1943.

 

2010:

257. M. Meloun, T. Syrový, J. Ghasemi: Recent progress in the pKa estimation of druglike molecules by the nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Scholarly Research Exchange-Pharmacology, Volume 2010 (2010), Article ID 481497, doi:10.3814/2010/481497, REPRINT

258. M. Hill, A. Pařízek, R. Kancheva, M. Dušková, M. Veliková, L. Kříž, M. Klimková, A. Pašková, Z. Žižka, P. Matucha, M. Meloun, L. Stárka: Steroid metabolome in plasma from the umbilical artery, umbilical vein, maternal cubital vein and in amniotic fluid in normal and preterm labor, J. of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 121, 594 - 610 (2010), REPRINT

259. M. Meloun, S. Bordovská, K. Kupka: Outliers detection in the statistical accuracy test of a pKa prediction, J. Mathematical Chemistry 47, 891 - 909 (2010). DOI 10.1007/s10910-009-9609-2, IF = 1.259, REPRINT

260. M.Meloun, S. Bordovská, L. Gala: The thermodynamic dissociation constants of clotrimazole, terbinafine, acetylsalicylic acid, salicylic acid and galanthamine by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Scholarly Research Exchange-Pharmacology, Volume 2010, Article ID527013 (2010), doi: 10.3814/2010/527013, REPRINT

261. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of two drugs rasagiline base and rasagiline mesylate by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data , J. Chem. Eng. Data 55, 2707–2713 (2010) DOI: 10.1021/je900972j, IF = 2.089, REPRINT

262. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of methotrexatum by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Cent. Eur. J. Chem. 8(3), 494 - 507 (2010), doi: 10.2478/s11532-010-0023-1, IF = 0.991, REPRINT

263. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of azathioprine by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, American Journal of Analytical Chemistry. 1, 14 - 24 (2010), doi: 10.4236/ajac.2010.11002, REPRINT

264. S. Dulanská, M. Meloun , L. Mátel: Scaling model for prediction of radionuclide activity in cooling water using a regression triplet technique, Journal of Radioanalytical and Nuclear chemistry, Volume 285, Number 3, p.547 - 553, 2010 , IF = 0.777, REPRINT

265. M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami vícerozměrné statistické analýzy, Slides, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 41 - 54, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

266. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet světlo-absorbujících částic v rovnovážné směsi faktorovou analýzou spekter, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 70 - 78, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

267. T. Ocelka, M. Meloun, L. Pavliska: Monitoring a statistické hodnocení dat z aplikace pasivních vzorkovačů – Interpretace výsledků z aplikace pasivních vzorkovačů, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 21 - 22, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

268. J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová: Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 136(9), 901 - 907 (2010), REPRINT

269. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet částic u protonačních rovnováh léčiva faktorovou analýzou spekter, 14. česko-slovenská spektroskopická konference, 31.5.-3.6.2010 v Litomyšli

270. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Protonační rovnováhy methotrexátu, 62.sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 28.6.-30.6.2010 v Pardubicích.

271. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Užití faktorové analýzy a nelineární regrese při stanovení disociačních konstant léčiv, XI. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovnikou, 23.9.2010 v Nitře

272.. M. Meloun: Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, and Horn´s Procedure, Slides, 2-FUN Summer school on Gnostic Approach to Small Sample Data Analysis, Prague, Czech republic, 22. - 25. June 2010 (Tutorial Slides of Plenary Lecture).

273. M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat vícerozměrnou statistickou analýzou pitné vody, Slides, Plenární přednáška, Sborník konference "Anorganická analýza v životním prostředí, 8. - 11. 11. 2010, Komorní Lhotka, 2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín.

274. M. Meloun: Multikolinearita a regresní triplet, Sborník Celostátního semináře a workshopu "Analýza dat 2010/II - Statistické metody pro technologii a výzkum", str. 27 - 38, 23. - 25. 11. 2010 Hotel Technik, Lázně Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-3-2.

275. V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, J. Skalický, K. Kralovec, P. Žáková, P. Vojtíšek: Inverse correlation between beta-carotene plasma levels and markers of inflammation in patients with advanced coronary artery disease, International Journal for Vitamin and Nutrition Research Vol. 80 (6), 369 - 377 (2010), IF=1.100, REPRINT

 

2011:

276. M. Meloun, Z. Ferenčíková, L. Netolická a A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of naphazoline by the regression analysis of potentiometric data, Centr. Eur. J. Chem. 9(1), 66 - 74 (2011), IF=1.065, REPRINT

277. M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Kaštánek. A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of butorphanol and zolpidem by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, J. Chem Eng. Data, 56, 1009 - 1019 (2011), IF=1.826, REPRINT

278. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: Determination of the thermodynamic dissociation constant of capecitabine using spectrophotometric and potentiometric titration data, J. Chem. Thermodynamics 43, 930 - 937 (2011), IF=1.906, REPRINT

279. M. Meloun, Z. Ferenčíková, H. Málková, T. Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of risedronate using spectrophotometric and potentiometric pH-titration, Cent. Eur. J. Chem. 10 (2), 338 - 353 (2012), DOI: 10.2478/s11532-011-0150-3, IF=1.065, REPRINT

280. M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Javůrek: Reliability of dissociation constants and resolution capability of SQUAD(84) and SPECFIT/32 in the regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Spectrochimica Acta Part A 86 (2012) 305– 314, IF = 1.770, REPRINT

281. Z. Ferenčíková,M. Meloun, T. Pekárek, Thermodynamic dissociation constants of some dronates using potentiometric titration data, Poster, (Abstract in collection), International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily, 13. - 16. 6. 2011

282. M. Meloun: Factor analysis program INDICES for prediction of the number of components in spectroscopic data, (Abstract in collection), International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily,13. - 16. 6. 2011.

283. M. Meloun: Odhalení vnitřní struktury ve znacích a objektech vícerozměrnou statistickou analýzou, Slides, Článek ve sborníku přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 39 - 53, vydala na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

284. J. Militký, V. Bajzík, M. Meloun: Nejistoty v metrologii, Sborník ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků" dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 79 - 89, Vydává na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

285. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A, Vrána: Regresní diagnostika v odhadu pKa nelineární regresí víceúčelových spektrofotometrických dat (Abstrakt ve sbírce), Plakát, 14. Evropská konference o spektroskopii biologických molekul, Coimbra 2011, Portugalsko, 29. 8. - 3. 9. 2011.

286. Z. Ferenčíková, M. Meloun, T. Pekárek: UV-VIS spektroskopie při stanovení disociačních konstant některých dronátů (Abstrakt ve sbírce), Plakát, 14. Evropská konference o spektroskopii biologických molekul, Coimbra 2011, Portugalsko, 29. 8. - 3. 9. 2011.

287. M. Meloun, Z. Ferenčíková, L. Netolická, T. Pekárek: Termodynamické disociační konstanty alendronátu a ibandronátu regresní analýzou potenciometrických dat, J. Chem. Eng. Data 56, 3848 - 3854 (2011), IF = 2.089, REPRINT

288. M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza dat, Praktický průvodce 1250 cvičeními a klíčem odpovědi na CD, Woodhead Publishing India PVT LTD, Nové Dillí, Cambridge, Oxford, Philadelphia 2011, 80 High Street Sawston Cambridge, CB22 3HJ UK, ISBN 13: 978-0-85709-109-3.

289. M. Meloun: Využití průzkumné analýzy v analýze jednorozměrných dat, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza analýza dat 2011/I, Statistické metody pro řízení kvality a technologie, str. 135 – 152, 19. 4. 2011, Hotel Technik, Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-4-9.

290. M. Javůrek, M. Meloun: Hledáního modelu regresní analýzní UV spekter, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologie, str. 107 - 111, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

291. M. Meloun: Výstavba regresní model regresní trojčata, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologie, str. 23 - 51, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

 

2012: 

292. M. Meloun, Z. Ferenčíková: Kompenzace entropie za některé léky disociace ve vodných roztocích, Rovnováha kapalné fáze 328 (2012) 31–41, REPRINT

293.290. Hana Pospíšilová, Michaela Dušková, Martin Hill, Milan Meloun, Běla Bendlová, Markéta Vaňková, Luboslav Stárka: Vliv androgenů na antropometrické parametry, REPRINT

294. M. Meloun: Spolehlivost protonační konstanty a chemický model léků pomocí REGRESNÍ ANALÝZY SQUAD(84) a SPECFIT/32 pH-UV/VIS spektra(ISMEC 2012 Lisabon, přijato, v tisku).

295. M. Meloun, Z. Ferenčíková, E. Vaverková, T. Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of sildenafil citrate by the nonlinear regression of multiwavelength pH-spectrophotometric titration data, J. Solution Chem. 41, 2123 - 2137 (2012), REPRINT

296. M. Meloun, J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005 (1. vydání), ISBN: 80-200-1335-0. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2012 (2. rozšířené vydání), ISBN: 970-80-200-2071-0.

297.296. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Determination of number of species in equilibrium mixture, Poster (ISMEC 2012 Lisabon).

298. Pospíšilová, H. ; Vaňková, M. ; Hill, M. ; Meloun, M. ; Bendlová, B. ; Dušková, M. ; Stárka, L.:The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2012, Vol.132(1-2), pp.105-111, REPRINT

299. Meloun, M ; Ferencikova, Z ; Javurek, M.: Reliability of dissociation constants and resolution capability of SQUAD(84) and SPECFIT/32 in the regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Spectrochimica Acta Part A-molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012, Vol.86, pp.305-314, REPRINT

300. Pařízek, Pašková, Matucha, Velíková, Kubátová, Dušková, Klimková, Koucký, Žižka, Bulant, Meloun, Hill M.: Steroid metabolome in umbilical arterial and venous blood at preterm and normal labour, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 132 (1-2) , pp. 105-111, 2012, REPRINT

301. M. Meloun: Výstavba regresního modelu regresním tripletem, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2012/II, Statistické metody pro technologii a výzkum, str. 69 – 88, 14. - 16. 11. 2012, Hotel EURO Pardubice-Olšinky, ISBN 978-80-904053-6-3.

302. M. Meloun: The analysis of soil cores polluted with certain metals using the Box-Cox transformation,  Slides, Sborník konference 1st International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas, Proceedings of Abstracts, str. 45, 22. - 23. 11. 2012, Ostrava-Poruba, ISBN 978-80-248-2882-4.

303. M. Meloun, J. Militký: Interaktivní statistická analýza dat, nakladatelství Karolinum Praha 2012, ISBN 978-80-246-2173-9. Titul, přiložené CD.

304. H. Pospíšilová, M. Vaňková, M. Hill, M. Meloun, B. Bendlová, M. Dušková, L. Stárka:  The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 132 (2012) 105– 111, REPRINT

305. H. Pospíšilová, M. Dušková, M. Hill, M. Meloun, B. Bendlová, M. Vaňková, L. Stárka: The influence of aromatizable and non-aromatizable steroids on anthropometric parameters, 15th Internatiollal & 14th Europeall Congress of Endocrinology (ICEIECE 2012)

 

2013:

306. M.Meloun, Z.Ferenčíková, I.Niesnerová, T.Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of vardenafil hydrochloride by the nonlinear regression of multiwavelength pH-spectrophotometric titration data, Cent. Eur. J. Chem. 11(2), 271 - 279 (2013), REPRINT

307. M.Meloun, Z.Ferenčíková, I.Niesnerová, T.Pekárek: Reliability of protonation constants of vildagliptin dimers by the regression analysis of pH-titration data, Cent. Eur. J. Chem. •11(7), 1101 - 1111 (2013), DOI: 10.2478/s11532-013-0244-1, REPRINT

308. M. Meloun, Z. Ferenčíková, I. Niesnerová, T. Pekárek: Reliability of protonation constants of sitagliptin dimers by the regression analysis of pH-titration data, Cent. Eur. J. Chem. • 11(11) • 2013 • 1799-1807, REPRINT

309. M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, nakladatelství Karolinum Praha 2012, ISBN 978-80-246-2196-8, Titul, přiložené CD.

310. G. Krupincová and M. Meloun: Yarn hairiness versus quality of yarn, Journal of The Textile Institute, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2013.800377, REPRINT

 

2014:

311. M. Hill, A. Pašková, R. Kančeva, M. Velíková, J. Kubátová, M. Meloun a další: Steroid profiling in pregnancy: A focus on the human fetus, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 139 (2014) 201– 222, REPRINT

312. M. Meloun: Výstavba regresního modelu diagnostikami regresního tripletu (Plenární přednáška),  Abstract, Sborník přednášek: str. 43 - 56, Analýza dat 2014, Celostátní seminář a workshop Pardubice 25. - 27. 11. 2014,

313. M. Meloun: Výstavba regresního modelu diagnostikami regresního tripletu (Plenární přednáška), Slides, Sborník přednášek: str. 43 - 56, Analýza dat 2014, Celostátní seminář a workshop Pardubice 25. - 27. 11. 2014,

314. M. Meloun: Vícerozměrná analýza dat metodou hlavních komponent a shluků (Plenární přednáška),  Sborník přednášek, str. 25 - 42, Analýza dat 2014, Celostátní seminář a workshop Pardubice 25. - 27. 11. 2014,

315. M. Hill, A. Pašková, M. Meloun a další- Steroid profiling in pregnancy- A focus on the human fetus, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 139 (2014) 201– 222, REPRINT

 

2015:

316. M. Meloun: MDA - Metody klasifikace a shlukování (Plenární přednáška),  Abstract, Sborník přednášek, str. 41 - 62, Analýza dat 2015, Celostátní seminář a workshop Pardubice 10. - 12. 11. 2015,

317. M. Meloun: MDA - Metody klasifikace a shlukování (Plenární přednáška),  Slides, Sborník přednášek, str. 41 - 62, Analýza dat 2015, Celostátní seminář a workshop Pardubice 10. - 12. 11. 2015,

318. M. Meloun: Vícerozměrná analýza dat metodami PCA, FA a CLU (Plenární přednáška), Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, str. 45 - 66, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

319. M. Meloun: Vícerozměrná analýza dat metodami PCA, FA a CLU (Plenární přednáška), Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, str. 45 - 66, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

320. M. Meloun: Moderní software pro užití statistických metod (Plenární přednáška), Slides, Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

321. J. Militký, M. Meloun: Kalibrační přímka - staronové problémy (Plenární přednáška), Sborník 16. ročníky semináře Zajištění kvality analytických výsledků, str. 5 - 17, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (redaktor)

 

2016:

322. M. Meloun, V. Nečasová, T. Pekárek: Disociační konstanty cytostatického BOSUTINIB nelineární regresí vícewavelength spektrofotometrických a potenciometrických pH titračních dat, JPBA-D-15-00918, Časopis farmaceutické a biomedicínské analýzy 120 (2016) 158–167, REPRINT, Informační snímky v SCOPUS

323. M. Meloun: Soubor přednáškových 750 slidů pro Grafický editor ORIGIN 9, Slides, https://meloun.upce.cz.

324. Milan Meloun, Zuzana Ferenčíková a Milan Javůrek, 10L-06 Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti disociační konstant programy SQUAD(84) a SPECFIT/32, Abstract, Sborník Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd České a Slovenský, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotná lávka, Praha.

325.. Milan Meloun, Zuzana Ferenčíková a Milan Javůrek, 10L-06 Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti disociační konstant programy SQUAD(84) a SPECFIT/32, Diapozitivy, Sbornické České chemické společnosti Sympozium Series 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd České a Slovenský, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotná lávka, Praha.

326. Jiří Handl, Vladimíra Mužáková a Milan Meloun, 10L-07 Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastné membrány membrán erytrocytů při zánětlivé po implantaci koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, Abstraktní, Sborník české chemické společnosti Symposium Series 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd České a Slovenský, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotná lávka, Praha.

327. Jiří Handl, Vladimíra Mužáková a Milan Meloun, 10L-07 Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastné membrány membrán erytrocytů při zánětlivé po implantaci koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, Sbor příspěvkůník Česká chemická společnost Sympozium Řada 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd České a Slovenský, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotný lávka, Praha, Informační snímky v SCOPUS

328. Lucie Pilařová, Milan Meloun a Tomáš Pekárek, 10L-08 Disociační konstanty léčiva ELTROMBOPAG nelineární regresí UV/VIS-spekter a s odhady z potenciometrické pH-titrace, Sbornické České chemické společnosti Sympozium Series 14(5), 284 (2016), Abstract, ISSN 2336-7202, 68. Sjezd České a Slovenský, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotná lávka, Praha.

329. Lucie Pilařová, Milan Meloun a Tomáš Pekárek, 10L-08 Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu nelineární regresí UV/VIS-spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pH-titrace, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 284 (2016), Slides, ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

330. Leona Leišová-Svobodová a Milan Meloun, 10L-10 Nalezení vhodného modelu pro popis reakce Taqman Real-Time PCR stanovení fytopatogenní houby Pyrenophora Teres v pletivech hostitele Hordeum Vulgare Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 284 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha

331. Ladislav Menšík, Eva Kunzová, Klára Komprdová, Jiří Kulhavý a Milan Meloun, 10L-02 Statistická analýza chemických vlastností (parametrů) u zemědělských a lesních půd metodou hlavních komponent a exploratorní analýzou vícerozměrných dat, Sborník příspěvků Czech Chemical Society, Symposium Series 14(5), 281 (2016), Abstrakt, ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

332. Milan Meloun, Užitečné diagnostiky exploratorní analýzy v rigorozní analýze laboratorních dat (Usefull Diagnostics of Exploratory Data Analysis in the Rigorous Data Treatment), Slides, Sborník přednášek Konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek VI.Valtice, 9. – 11. 11, 2016, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor), ISBN: 978-80-86380-82-7.

 

2017:

333. Milan Meloun, Lucie Pilařová, Tomáš Pekárek and Milan Javůrek, Overlapping pKa of the multiprotic hemostyptic ELTROMBOPAG using UV/VIS multiwavelength spectroscopy and potentiometry, Journal of Solution Chemistry, 46(11), 2014-2037 (2017), REPRINT, Information slides in SCOPUS

334. M. Meloun, V.Mikešová, M. Javůrek, T. Pekárek-The Thermodynamic Overlapping pKa of the Antitumor Drug IBRUTINIB Using Multiwavelength UV/VIS-Spectroscopy and Potentiometry, Open Access, Journal of Analytical and Pharmaceutical Research 6(2), 00173 (2017), 27. 029. 2017, REPRINT, Information slides in SCOPUS

335. A. Čápová, L. Pilařová, M. Meloun - Thermodynamické disociační konstanty ionizovatelného antidepresiva Vortioxetinu s použitím UV/VISs multivalenčních dat s malými spektrálními změnami, Sborník abstrakt, Abstract, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT, 9. 11. 2017,  

336. A. Čápová, L. Pilařová, M. Meloun - Thermodynamické disociační konstanty ionizovatelného antidepresiva Vortioxetinu s použitím UV/VISs multivalenčních dat s malými spektrálními změnami, Sborník abstrakt, Slides, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT, 9. 11. 2017,  

337. Petra Šilarová, Lenka Česlová, Milan Meloun, Fast gradient HPLC/MS separation of phenolics in green tea to monitor their degradation, Food Chemistry 237, 471–480, (2017)REPRINT

338. J. Handl, M. Meloun, V. Mužáková-The canonical correlation of the inflammatory markers in dependence on the concentration of 37 fatty acids, Open Access, Journal of Molecular and Applied Bioanalysis, 16 August 2017, REPRINT, Information slides in SCOPUS

339.. L.Pilařová a M. Meloun, Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu, Abstract, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu, 9. 11. 2017,

340. L.Pilařová a M. Meloun, Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu, Slides, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu, 9. 11. 2017,

 

2018:

341. Jiří Handl, Milan Meloun and Vladimíra Mužáková, Inflammatory Markers in Dependence on the Plasma Concentration of 37 Fatty Acids After the Coronary Stent Implantation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 149 (2017) 96–105, REPRINT, Information slides in SCOPUS

342. M. Meloun, L. Pilařová, A. Čápová, T. Pekárek -The Overlapping Thermodynamic Dissociation Constants of the Antidepressant VORTIOXETINE Using UV–VIS Multiwavelength pH-Titration Data, Journal of Solution Chem (2018) 47:806–826, doi.org/10.1007/s10953-018-0757-5, REPRINT, Information slides in SCOPUS

343. M. Meloun, Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků, Plenární přednáška, Slides, Sborník konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek, VII., 5.-7. 11. 2018 Lednice

344. M. Meloun, L. Pilařová, F. Bureš, T. Pekárek - Multiple dissociation constants of the INTEPIRDINE hydrochloride using regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Separát, Journal of Molecular Liquids 261 (2018) 480–491, doi.org/10.1016/j.molliq.2018.04.056, REPRINT, Information slides in SCOPUS

 345. M. Meloun, A. Čápová, L. Pilařová, T. Pekárek - Multiwavelength UV-metric and pH-metric determination of the multiple dissociation constants of the LESINURAD, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 158 (2018) 236–246, doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.047, REPRINT, Information slides in SCOPUS

346. M. Meloun, L. Pilařová, M. Javůrek, T. Pekárek - Multiwavelength UV-metric and pH-metric determination of the dissociation constants of the hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor ROXADUSTAT, Journal of Molecular Liquids 268 (2018) 386–402, doi.org/10.1016/j.molliq.2018.07.076, REPRINT, Information slides in SCOPUS

 

2019 - 2020:

347. V. Mužáková, M. Meloun, A. Jindrová, A. Čegan - The effect of fatty acids in red blood cell membranes on the dynamicsof inflammatory markers following the coronary stent implantation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 166, 310 - 325 (2019),  Q2, https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.01.002, ISSN 0731-7085, REPRINT, Information slides in SCOPUS

348. M. Meloun, L. Pilařová, M. Javůrek, T. Pekárek - Hledání protonačního modelu s termodynamickými disociačními konstantami a (extra)termodynamikou hydrochloridu nilotinibu (TASIGNA), Časopis chemie roztoků 48: 702–731, (2019), Q3, https://doi.org/10.1007/s10953-019-00882-2, REPRINT,Informační snímky v SCOPUS

349. M. Meloun, L. Pilařová,· A. Pfeiferová,· T. Pekárek - Metoda UV-metrické a pH-metrické stanovení disociačních konstant ionizovatelných léků: Valsartan, Časopis chemie roztoků 48: 1266 - 1286 (2019), Q3, https://doi.org/10.1007/s10953-019-00913-y, REPRINT,

350. P. Kalendová, M. Meloun, L. Česlová, - Vliv dlouhodobého skladování na degradaci 21 fenolických sloučenin v zeleném čaji, Vědecké práce Univerzity Pardubice 26, 97 - 110 (2020), REPRINT

351. M. Meloun: Nekompromisní přístup k neivitační analýze dat, Konference "Hutní a průmyslová analytika 2019", Karlov pod Pradědem, 8. - 11.4.2019, Sborový, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (redaktor), Slides.

352. M. Meloun, V. Mužáková, V. Novotný, A. Čegan - Vztah zánětlivých markerů s 20 mastnými kyselinami v sérových fosfolipidech a v Erytrocytových membránách po implantaci koronárního stentu (v tisku)

353. M. Meloun, A. Pfeiferová,· M. Javůrek, T. Pekárek - Stanovení konstant disociace kyseliny, entalpie, entropie a Gibbsovy volné energie baricitinibu UV-metrickou a pH-metrickou analýzou, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 191, 113532 (2020), Q2, https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113532, REPRINT

354. M. Meloun, D. Cyrmonová, M. Javůrek, T. Pekárek - Kyselé disociační konstanty, Enthalpy, Entropie a Gibbsova bezduchá energie bedaquilinu UV-metrická spektrální a pH-metrická náplň, Časopis chemie roztoků, 50, 315-339 (2021),  Q3, https://doi.org/10.1007/s10953-021-01055-w, REPRINT

355.

 

356.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

© Milan Meloun 2024