Konference (Conferences)    

Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká.
TRIA VIDENDA SUNT ORATORI: QUID DICAT ET QUO QUIDQUE LOCO ET QUO MODO.
Marcus Tullius Cicero (3. 1. 106 př. n. l. – 7. 12. 43 př. n. l.) Orator 14, 43.

 

1971 - 1992:

1. S. Kotrlý, K. Vytřas, M. Meloun: Aplikace fotometrických mikrotitrací ve výzkumu CHEMICKÝCH indikatorů, Sborník konference Zjazd'71 Čs. chemikov, Konference Zjazd'71 Čs. chemikov, Vysoké Tatry, říjen 1971.

2. M. Meloun: Determination of Thermodynamic Dissociation Constants by Nonlinear Regression, Proceedings of Conf. at College of Science, Univ. Babes Bolayi, Cluj 1971.

3. M. Meloun, S. Kotrlý: The Determination of Thermodynamic Dissociation Constants of Some Sulphonephtaleins by Combined Photometric and pH Titration Technique, Proceedings of Conference 2nd conf. Hung. Chem. Soc., Veszprem, 1971.

4. M. Meloun, S. Kotrlý: Určení thermodynamické disociační konstanty kombinovanou A-pH titrační technikou, Sborník konference Zjazd'71 Čs. chemikov, Vysoké Tatry, říjen 1971.

5. M. Meloun: Určení postupných konstant stability komplexu programem 2DC-LETAGROP, Sborník konference Aplik. mat. stat. metod ve výzkumu, Pardubice, 1972.

6. M. Meloun: Aplikace LETAGROPU v chemické laboratoři při užití malého počítače: DH-LETAGROP, 2DC-LETAGROP, CHEL-LETAGROP, Sborník konference Čs. spol. chem., pob. Pardubice, Pardubice, Pardubice, leden 1973.

7. M. Meloun, J. Čermák : Aplikace LETAGROPU v iontových rovnováhách: Určení bodu ekvivalence, koncentrace a konstant stability regresní analýzou chelatometrické titrační křivky, Sborník konference Aplik. mat. - stat. metod ve výzkumu, Pardubice, 1973.

8. M. Franz, V. Říha, M. Meloun: Aplikace LETAGROPU v iontových rovnováhách: Určení stechiometrie a konstanty stability komplexu regresní analýzou křivek molarních poměrů, Sborník konference Aplik. mat. - stat. metod ve výzkumu, Pardubice, 1973.

9. M. Meloun, J. Čermák : APLIKACE NUMERICKÉ REGRESNÍ ANALÝZY VE STUDIU CHEMICKÝCH ROVNOVÁH: I. Rigorozni vyhodnoceni chelatometrické titrační křivky, Sborník konference Celost. sjezd Čs. společnosti chemické, Brno, červenec 1974.

10. V. Říha, M. Meloun, M. Franz: APLIKACE NUMERICKÉ REGRESNÍ ANALÝZY VE STUDIU CHEMICKÝCH ROVNOVÁH: II. Určení stechiometrie a konstant stability metodou molarních poměrů, Sborník konference Celost. sjezd Čs. společnosti chemické, Brno červenec 1974.

11. J. Pancl, M. Meloun: APLIKACE NUMERICKÉ REGRESNÍ ANALÝZY VE STUDIU CHEMICKÝCH ROVNOVÁH: III. Určení stechiometrie a konstanty stability komplexu metodou kontinuálnich variací, Sborník konference Celost. sjezd Čs. společnosti chemické, Brno červenec 1974.

12. J. Čermák , M. Meloun: LETAG - Minimalizace nelineárních modelu pomoci počitače, Sborník konference Algoritmy vo výpočtovej technike, II., Vysoké Tatry, unor 1974.

13. M. Meloun: Aplikace maticové regresní analýzy spekter v komplexotvorných rovnováhách barevných komplexu, Sborník konference K 25. vyroci zalozeni VŠCHT Pardubice, Pardubice 1975.

14. M. Meloun: Aplikace počítačů ve studiu komplexotvorných rovnováh barevných komplexu spektrofotometricky, Sborník konference Čs. spektroskop. společnosti, Národní technické museum, Praha, 1975.

15. M. Meloun: Application of Regression Matrix Analysis of Spectra to the Study of Complex-forming Equilibria of Coloured Complexes, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice, 34, 7 (1975), Pardubice '75.

16. M. Meloun, J. Čermák : Multiparametric Curve Fitting Analysis of Various Types of Photometric Microtitrations, Proceedings of conference EUROANALYSIS II., Budapest, August 1975.

17. M. Meloun: Počítače při řešení problémů v analytické chemii, (Plenární přednáška), Sborník konference 31. Sjezd Čs. společnosti chemické, Usti nad Labem, září 1975.

18. M. Meloun, J. Pancl: STUDIUM KOMPLEXOTVORNÝCH ROVNOVÁH ZA UŽITÍ POČÍTAČE: Protonační a komplexotvorné rovnováhy Naftylazoxinu 6s a SNAZOXSU s měďnatými ionty, Sborník konference 31. Sjezd Čs. společnosti chemické, Ústi nad Labem, záři 1975.

19. M. Meloun: Application of Computers for the Study of the Equilibria in Analytical Chemistry, (Plenary lecture), Proceedings of Conference "Tagung Computer-Einsatz in der Analytik", COMPANA, 23. 3. 1977 Leipzig.

20. M. Meloun: Nichtlineare Regression zum Studium Chemische Gleichgewichte, Abstracts of Sympozium in ZFW, Akademie der Wissenschaften DDR, Dresden, Febr. 1978.

21. M. Meloun: Programs zu Modellrechnung in der Analytischen Chemie, (Plenary lecture), Abstracts of Sympozium in ZFW, Akademie der Wissenschaften DDR, Dresden, Febr. 1978.

22. M. Meloun: Studium rovnováh nelinearní regresí instrumentálních křivek, (Plenární přednáška), Sborník konference Pokroky a využití analytické chemie v praxi, Pieštany, září 1982.

23. M. Javůrek, M. Meloun: Určení disociačních konstant regresní analýzou A-pH křivek, Sborník konference Pokroky a využití analytické chemie v praxi, Piestany, září 1982.

24. M. Meloun: Rovnováhy v roztocich řešené počítačovou analýzou spektrofotometrických dat, (Plenární přednáška), Sborník konference Optimalizace v analytické chemii, str. 3, Trenčianske Teplice, duben 1983.

25. M. Meloun: Rovnováhy v roztocích řešené regresní analýzou potenciometrických a spektrofotometrických dat, (Plenární přednáška), Sborník konference 39. Sjezd Čs. společnosti chemické, str. 48, Olomouc, srpen 1983.

26. M. Javůrek, M. Meloun: Určení disociačních konstant analýzou A-pH křivek, (Plenární přednáška), Sborník konference Optimalizace v analytické chemii, str. 18, Trenčianské Teplice, duben 1983.

27. M. Meloun, M. Javůrek: Vyhodnocení potenciometrických titračních křivek nelineární regresí, Sborník konference 39. Sjezd Čs. společnosti chemické, Olomouc, srpen 1983, str. 49.

28. M. Meloun, M. Javůrek: CHEMOMETRICS: Chemical Model Building and Testing, Proceedings of conference EUROANALYSIS V. Conf., Cracow, August 1984.

29. M. Javůrek, M. Meloun: CHEMOMETRICS: Reliability of Parameters by a Regression Analysis of Equilibrium Data, Proceedings of conference EUROANALYSIS V. Conf., Cracow, August 1984.

30. M. Javůrek, M. Meloun: Diagnostické pomůcky v určování chemického modelu regresní analýzou potenciometrických titračních dat, Sborník konference 40. Celostátní sjezd chemiku, str. 83, Banská Štiavnica, červenec 1984.

31. M. Meloun, M. Javůrek: Určení iontových agregatů některých azo-sloučenin regresní analýzou spektrofotometrických a potenciometrických dat, Sborník konference 40. celostátní sjezd chemiku, str. 15, Banská Štiavnica, červenec 1984.

32. M. Meloun: Chemical Model Determination by Computer-Assisted Treatment of Instrumental Data, (Plenary lecture), Proceeding of conference COMPANA' 85, p. 25, September 1985, Jena.

33. M. Javůrek, M. Meloun: Computer-Assisted Analysis of Multicomponent Colour Systems in Solutions, Sborník konference 5. Conference Advances and Appl. of Analytical Chemistry in Practice, Bratislava, August 1985.

34. M. Meloun: Determination of Chemical Model by Regression Analysis of Potentiometric and Spectrophotometric Data, (Plenary lecture), Proceedings of Conference 2. Diskussionstreffen AG Chemometrik, Leipzig, Jan. 1985.

35. M. Meloun, J. Pancl: Determination of Chemical Model of System SNAZOXS and Naphtylazoxine 6s with Cu(II), Zn(II) and Pb(II) by Regression Analysis of Spectrophotometric Data on EC1033, Sborník konference 4. Celostat. sjezd chemiku' 85, Vysoké Tatry, říjen 1985.

36. J. Chýlková, M. Meloun: Determination of Oligomers of 4-CAPAZOXS by Regression Analysis of Spectrophotometric Data, Proceedings of conference COMPANA' 85, September 1985, Jena.

37. M. Meloun, M. Javůrek: Diagnoza a struktura programu k analýze multikomponentalnich spekter, Sborník konference 4. Celostat. sjezd chemiku' 85, Vysoké Tatry, říjen 1985.

38. J. Chýlková, M. Meloun: Mixed Complexes in Metal-indicator-EDTA System Proved by the Regression Analysis of Absorbance Spectra with SQUAD(84), Proceedings of conference COMPANA' 85, p. 83, September 1985, Jena.

39. M. Javůrek, M. Meloun: Počítačová analýza rozličných absorbančních křivek, týkajících se rovnovah v roztocích, Sborník konference 4. Celostat. sjezd chemiku' 85, Vysoké Tatry, říjen 1985.

40. M. Javůrek, M. Meloun: Reliability of Dissociation Constants Estimated by A-pH Curve Analysis of SPOPT and DCMINUIT Programs, Proceedings of Conference COMPANA' 85, p. 82, September 1985, Jena.

41. M. Meloun, L. Rudišar: Určení chemického modelu analýzou potenciometrických dat osobním počítačem Sinclair Spektrum ve spojeni in line, Sborník konference 4. Celostát. sjezd chemiků' 85, Vysoké Tatry, říjen 1985.

42. M. Meloun: Určení chemické ho modelu počítačovou analýzou potenciometrických a spektrofotometrických dat, (Plenární přednáška), Sborník konference Pob. Čs. spol. chem., Olomouc, březen 1985.

43. M. Javůrek, M. Meloun: Metody nelinearní regrese v chemické praxi, Sborník konference 2. Chemometricky den, 4.2.1986, VŠCHT Pardubice.

44. M. Meloun, M. Bartos: Precision and Accuracy in Potentiometric Determination of Stability Constants, (Plenary lecture), Proceedings of conference 6. Conf. Advances and Appl. of Anal. Chemistry in Practice, p. 17, Ráčkova Dolina, cerven 1986.

45. M. Meloun, M. Javůrek: Přesnost a správnost určení chemického modelu nelineární regresí potenciometrických dat, (Plenární přednáška), Sborník konference 42. konference Čs. spol. chemické , str. 182, 1.-4. 7. 1986, Ostrava.

46. M. Meloun: Určení chemického modelu regresní analýzou instrumentálních dat naměřených technikou off-line, on-line a in-line, Sborník konference Určení chem. modelu ON-LINE; ON-LINE; Pardubice-UNICHEM, duben 1986.

47. M. Meloun: (2 weeks visiting professor turne) 1. Determination of Chemical Model by Regression Analysis of Data, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

48. M. Meloun: (2 weeks visiting professor turne) 2. Reliability of Regression Determination of Chemical Model, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

49. M. Meloun: (2 weeks visiting professor turne) 3. Calibration of Glass Electrode Cell by Computer-Assisted Method, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

50. M. Meloun: (2 weeks visiting-professor turne) 4. Determination of Composition by Regression Spectra Analysis, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

51. M. Meloun: (2 weeks visiting professor turne) 5. Regression System ABLET and its Application in Equilibria, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

52. M. Meloun: (2 weeks visiting-professor turne) 6. Strategy of Computation in Regression Analysis, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

53. M. Meloun: (2 weeks visiting-professor turne) 7. Examples of an Application of Regression system ABLET, MINUIT, (Lecture), Conf. Inst. of Chem., Eston. Acad. Science, Tallinn, June 1987.

54. M. Meloun: Determination of Chemical Models by Regression Analysis of Various Instrumental Data, (Plenary lecture), Proceed. of Microsimposio su Metodi Chemometrici in Chimica Anal., Ferrara, 8. - 10. 4. 1987.

55. M. Javůrek, M. Meloun: Efficient Tools in Determination of Chemical Model by Multiparametric Curve Fitting of Various Instrumental Data, (Plenary lecture), Proceedings of conference ARCH' 87 Conference, 27.-29. May 1987, Budapest.

56. M. Meloun: Precision and Accuracy in Potentiometric Determination of Chemical Model, (Plenary lecture), Proceeding of ARCH' 87 Conf., Budapest, 27.-29. May 1987.

57. M. Meloun, M. Javůrek, a. Hynková: Protonation Equilibria of Oligomers of Some Sulphoazoxines by EMF Data Analysis, Proceedings of conference ARCH' 87 Conference, 27.-29. May 1987, Budapest.

58. M. Meloun: Aplikace ANOVA v chemometrii, (Plenární přednáška), Sborník konference, 4. Chemometrický den, 3. 2. 1988, VŠCHT , Pardubice 1988.

59. M. Meloun, J. Militký: Chemical Model Determination by Computer-Analysis of Measurements, (Plenary lecture), Proceedings of Conference Analysis of High Purity Substances, p. 40, Ráčkova Dolina, June 1988.

60. M. Meloun, J. Militký: CHEMOMETRICS in Instrumental Laboratory by the IBM PC, Proccedings of Conference Compana' 88, P. 42, September 1988, Jena.

61. M. Meloun, J. Militký: Chemometrics in Solved Problems by the IBM PC, Proceedings of Conference Chemometrics I., p. 59, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988, Šírava.

62. M. Meloun: Chemometrie v instrumentálnich metodách analytických (Plenární přednáška), Sborník 44. sjezd Čs. spol. Chem., str. 112, červ.1988, Brno.

63. M. Meloun, J. Militký: Chemometrie v řešených problémech na IBM PC-AT, Sborník Konference 44. Sjezd Čs. společnosti chemické, 5.-8. 7. 1988, Brno.

64. J. Militký, M. Meloun: Data Treatment in Trace Analysis, Proceedings of Conference Analysis of High Purity Substances, P. 44, Ráčkova Dolina, June 1988.

65. M. Javůrek, M. Meloun: Efficient Tools in Determination of Chemical Model by Multiparametric Curve Fitting of Various Instrumental Data, Proceedings of conference Chemometrics I., p. 57, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988 Sirava.

66. M. Javůrek, M. Meloun: Efficient Tools in Determination of Chemical Models by Multiparametric Curve Fitting of Various Instrumental Data, Proceedings of conference Chemometrics I., p. 31, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988 Širava.

67. M. Javůrek, M. Meloun: Kalibrace indikačního článku při potenciometrické titraci a určení bodu ekvivalence, Sborník konference 44. sjezd Čs. spol. chem., str. 132, červ. 1988, Brno.

68. J. Militký, M. Meloun: Moderní způsoby statistické analýzy chemických dat, Sborník konference, 44. Sjezd Čs. chem. spol.,str. 138, červ. 1988, Brno.

69. M. Meloun, J. Militký: Multiparametric Curve Fitting in Instrumental Data Analysis, Proceedings of Conference Compana' 88, P. 100, September 1988, Jena.

70. J. Militký, M. Meloun: Power Transformation of Data, Proceedings of Conference Analysis of High Purity Substances, P. 63, Substances, Ráčkova Dolina, June 1988.

71. M. Meloun, M. Javůrek: Protonation Equilibria of Oligomers of Some Sulphoazoxines by EMF Data Analysis, Proceedings of conference COMPANA' 88, p. 41, September 1988, Jena.

72. M. Meloun, M. Javůrek, A. Hynková: Protonation Equilibria of Oligomers of Some Sulphoazoxines by Emf Data Analysis, Proceedings of conference Chemometrics I., p. 58, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988, Sirava.

73. J. Militký, M. Meloun: Regression Diagnostics and Building of Chemical Model, Proceedings of Conference Compana' 88, P. 80, September 1988, Jena.

74. J. Militký, M. Meloun: Robust of Adaptive Analysis of Univariate Samples ?, Proceedings of Conference Compana' 88, P. 43, September 1988, Jena.

75. M. Meloun, J. Militký: Some Numerical and Statistical Problems in Nonlinear Chemical Models, Proceedings of conference Chemometrics I., p. 31, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988, Sirava.

76. M. Meloun, J. Militký: Structure of Programs Used in Equilibrium Analysis, Proceedings of Conference Analysis of High Purity Substances, P.43, Ráčkova Dolina, June 1988.

77. J. Militký, M. Meloun: Utilization of Exploratory Methods for Chemical Data Analysis, Proceedings of Conference Chemometrics I., p. 34, 1st Czechoslovakian Chemometrics Conference, September 1988, Sirava.

78. M. Meloun, J. Militký: Grafická analýza vícerozměrných chemometrických dat, Sborník Konference 5. Celostátní setkáníČs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.

79. M. Meloun, J. Militký: Kritéria pro hodnoceni kvality nelineárních regresních modelu, (Plenární přednáška), Sborník konference '5. Celostátní setkáníčs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.

80. J. Militký, M. Meloun: Porovnání programu pro lineární regresí na IBM PC, (Poster), Sborník konference 5. Celostátní setkáni Čs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.

81. J. Jansa, M. Meloun, J. Militký: Programový soubor pro chemometrické výpočty, (Poster), Sborník konference 5. Celostátní setkání čs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.

82. M. Javůrek, M. Meloun: Určení chemického modelu oligomerů u vypíravých barviv, (Poster), Sborník konference 5. Celostátní setkání čs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.8

3. M. Meloun, M. Javůrek: Určení protonačních konstant vybraných léčiv regresní analýzou potenciometrických dat, Sborník konference 5. Celostátní setkání čs. chemiků, Vysoké Tatry, 22. 10. 1989.

84. J. Militký, M. Meloun: CHEMSTAT in Instrumental Laboratory by the IBM PC, (Poster and Demonstration on IBM PC), Proceedings of conference Chemometrics II, 2nd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 1990.

85. M. Meloun, J. Militký: Exploratory and Confirmatory Data Analysis in Chemometrics, (Lecture), Proceedings of conference Chemometrics II, 2nd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 1990.

86. M. Meloun, J. Militký: Regression Diagnostics in (Chemical) Model Building, (Plenary Lecture), Proceedings of conference Chemometrics II, 2nd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 1990.

87. J. Militký, M. Meloun: Robust or Adaptive Analysis of Univariate Samples ?, (Poster), Proceedings of conference Chemometrics II, 2nd Czechoslovakian Chemometrics Conference,Brno 1990.

88. J. Militký, V. Stuchlý and M. Meloun: CHEMSTAT, The Chemometrics Package for Every Chemical Laboratory, (Poster and demonstration on IBM PC), Proceedings of the 3rd conference Analysis of High Purity Substances, Ráčkova Dolina, May 1991.

89. M. Meloun: Diagnostiky a postupy statistické interaktivní analýzy dat na IBM PC, (Plenární přednáška v chemometrické sekci), Sborník konference 40. Sjezd Čs. společnosti chemické, Praha červenec 1991.

90. J. Militký, M. Meloun: Exploratory Data Analysis in Chemistry on Personal Computers, (Plenary Lecture), Proceedings of the 3rd conference Analysis of High Purity Substances, Ráčkova Dolina, May 1991.

91. M. Meloun, J. Militký: Analysis of Indirect Measurements Using CHEMSTAT, (Poster), Proceedings of conference COMPANA' 92, August 1992, Jena.

92. M. Meloun, J. Militký: Analysis of Indirect Measurements Using CHEMSTAT, (Poster), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

93. J. Militký, M. Meloun, O. Šenkýř, K. Kupka, L. Rudišar: Chemometrical Package CHEMSTAT, (Poster), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

94. M. Meloun, J. Militký: Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, (Plenary lecture), Proceeding of conference COMPANA' 92, August 1992, Jena.

95. M. Meloun, J. Militký: Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, (Plenární přednáška), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

96. M. Meloun, J. Militký: Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, (Poster), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

97. M. Meloun: Kalibrace v AAS s využitím pakety ADSTAT/CHEMSTAT, (Plenární přednáška anglicky), Sborník Semináře Uber Atom-Spektroskopie, Stara Lesná 14.- 18. září 1992.

98. J. Militký, M. Meloun: Nonlinear Calibration by Using Regression Type Splines, (Plenary Lecture), Proceeding of conference COMPANA' 92, August 1992 Jena.

99. M. Meloun, J. Militký: Nonlinear Data Transformation in Chemical Practice, (Poster), Proceedings of conference COMPANA' 92, August 1992, Jena.

100. M. Meloun, J. Militký: Nonlinear Data Transformation in Chemical Practice, (Poster), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

101. J. Militký, M. Meloun: Odhady chyb u nepřímých měření, (Plenární přednáška), Sborník Konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

102. M. Meloun, J. Militký: Teaching Chemometrics in Undergraduate Courses, (Poster), Sborník konference Pedagogicky Software 1992, 8.-10. 6. 1992 České Budějovice.

103. M. Meloun, J. Militký: Teaching Chemometrics in Undergraduates Courses, (Poster), Proceedings of conference COMPANA' 92, August 1992, Jena.

1993:
104. M. Meloun, J. Militký: Application of Exploratory Data Analysis in Trace Analysis, (Poster), Proceedings of the conference Chemometrics III, Abstract Book P-2, 3rd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 11. - 15. 7. 1993.

105. J. Militký, M. Meloun: Biased Regression Models in Chemometrics, (Plenární přednáška), Proceedings of the conference Chemometrics III, Abstract Book L-17, 3rd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 11. - 15. 7. 1993.

106. M. Meloun, J. Militký: Quality Control in Analytical Chemistry, (Poster), Proceedings of the conference Chemometrics III, 3rd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 11. - 15. 7. 1993.

107. J. Militký, M. Meloun: Some Techniques of Regression Diagnostics, (Poster), Proceedings of the conference Chemometrics III, Abstract Book P-1, 3rd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 11. - 15. 7. 1993.

108. M. Meloun, J. Militký: Un Unified Frame for Nonlinear Calibration, (Plenární přednáška), Proceedings of the conference Chemometrics III, Abstract Book O-1, 3rd Czechoslovakian Chemometrics Conference, Brno 11. - 15. 7. 1993.

109. M. Meloun, J. Militký: Computer-Assisted EDA and CDA, (Plenary lecture), CHEMOMETRICS and ENVIRONMETRICS'93 Conference, Bologna 21. - 24. 8. 1993.

110. J. Militký, M. Meloun: Univariate Nonlinear Calibration, (Plenary lecture), CHEMOMETRICS and ENVIRONMETRICS'93 Conference, Bologna 21. - 24. 8. 1993.

111. J. Militký, K. Kupka, M. Meloun: 5 Appertisers for Statistical Education, (Lecture), Satelite Meeting of the ISI, Perugia 22. - 25. 8. 1993.

112. J. Militký, M. Meloun: Some Aspects of Nonlinear Regression on personal Computers, The 49th SESSION ON THE ISI, Firenze, 25. 8. - 2. 9. 1993.

113. M. Meloun: Kalibrace v analytické chemii, Konference Zpracování DAT 93, Košice 8. - 9. 9. 1993.

114. M. Meloun: Lineárni a nelinearní kalibrace a charakteristika přesnosti kalibrace, Sborník konference Chemická metrologie a referenční materiály, EURACHEM ČR Praha 8. 12. 1993.

115. M. Meloun: Kalibrace v analytické chemii s využitím systému ADSTAT, (Plenární přednáška), 13. ročník konference HUTNÍ ANALYTIKA'93", 27. - 29. 1993, Nove Město na Moravě.

1994:
116. M. Meloun, J. Militký: Nonlinear Calibration in AAS and Regression Model Building, The 7th Conference on Atomic Spectroscopy in Chemical Analysis, J. M. Marci Spectroscopic Society, 30. 8. - 2. 9. 1994 Pardubice.

117. M. Meloun: Nonlinear Calibration in Quality Control, (Plenary lecture), Internatinal Workshop on Laboratory Quality Assurance, Accreditation and Reference Materials, Smolenice, Slovakia, 25. - 26. 10. 1994.

118. M. Meloun: Tvorba lineárního regresního modelu a vícenásobná lineární regrese, (Plenární přednáška), Konference ANALÝZA DAT'94, 7. - 10. 6. 1994, Hotel Technik, Bohdaneč.

119. M. Meloun: Regresní diagnostika a tvorba modelu, (Plenární přednáška), Konference ANALÝZA DAT'94, 7. - 10. 6. 1994, Hotel Technik, Bohdaneč.

120. M. Meloun: Exploratorní analýza experimentálních dat, (Plenární přednáška), Konference ANALÝZA DAT'94, 7. - 10. 6. 1994, Hotel Technik, Bohdaneč.

121. M. Meloun: Interaktivní kalibrace ve spektrometrických metodách, (Plenární přednáška), Konference "Analýza organických látek v životním prostředí" Reka, 7. - 10. 3. 1994

 

1995:

122. M. Meloun, J. Militký: Regression Diagnostics in Nonlinear Calibration and Quality Control, InCom'95, International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer Technology, 20. - 24. 3. 1995, Dusseldorf (vyzvaná Plenární přednáška).

123. M. Meloun, J. Militký: Exploration and Confirmatory Data Analysis in Quality Control, InCom'95, International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer Technology, 20. - 24. 3. 1995, Dusseldorf .

124. M. Meloun, J. Militký: Exploration and Confirmatory Data Analysis, CHEMOMETRICS'95 Pardubice, The 4th International Chemometrics Conference of the Czech Chemical Society, July 3 - 7, 1995, Pardubice .

125. M. Meloun, J. Militký: Regression Diagnostics in Nonlinear Calibration, CHEMOMETRICS'95 Pardubice, The 4th International Chemometrics Conference of the Czech Chemical Society, July 3 - 7, 1995, Pardubice .

126. J. Militký, M. Meloun, K. Kupka: Nonlinear Regression on personal Computers, CHEMOMETRICS'95 Pardubice, The 4th International Chemometrics Conference of the Czech Chemical Society, July 3 - 7, 1995, Pardubice .

127. M. Meloun: CHEMOMETRIE - Cíle a současné požadavky, (Plenární přednáška), II. Sjezd České společnosti klinické biochemie, 18. - 21. 9. 1995, Luhačovice.

128. M. Meloun: Průzkumová analýza dat při kontrole jakosti, (Plenární přednáška), Seminář Anorganická analýza v životním prostředí, 27. 2. - 2. 3. 1995, Komorní Lhotka.

129. M. Meloun: Lineárni regrese a regresní diagnostika, Konference ANALÝZA DAT'94, celostátní Seminář o moderních metodách statistické analýzy dat, 21. - 24. 11. 1995, Hotel Technik, Bohdaneč.

130. M. Meloun: Uplatnění nelineární kalibrace v analytické laboratoři, Konference ANALÝZA DAT'94, celostátní Seminář o moderních metodách statistické analýzy dat, 21. - 24. 11. 1995, Hotel Technik, Bohdaneč.

1996:

131. M. Meloun: Počítačové spracovanie dat pri kontrole akosti "Kvalita '96", 19. - 23. 2. 1996, STU Bratislava, Slovensko.

132. M. Meloun, J. Militký: Regression Diagnostics in Multiparametric Curve Fitting (Plenární přednáška), InCom'96, International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer technology, 25. - 29. 3. 1996, Dusseldorf, Německo,

133. M. Meloun: Chemometrie při kontrole kvality a jakosti. Týdenní seminář Domu techniky, Košice, Slovensko, 15. - 19. 1. 1996.

134. M. Meloun, J. Militký: Mocninná a Box-Coxova transformace v průzkumové a exploratoní analýze dat, XIII. Seminář atomovej spektrochemie, Podbanské, Slovensko, 23. - 27. 9. 1996.

135. M. Meloun, P. Mikšík, K. Kupka: Kritika metod faktorové analýzy spekter při stanoveni počtu světlo-absorbujících částic, XIII. Seminář atomovej spektrochemie, Podbanské, Slovensko, 23. - 27. 9. 1996.

136. M. Meloun: Exploratorní analýza v analytické chemii, Celostátní seminář o moderních metodách statistické analýzy dat ANALÝZA DAT'96, Hotel Technik, Lázně Bohdaneč 19. - 22. 3. 1996.

137. M. Meloun a J. Militký: Průzkumová exploratorní analýza EDA v analytice stopových koncentrací, (Plenární přednáška), 16. ročník konference HUTNI ANALYTIKA'96, 22. - 26. 4. 1996 Zlaté Hory,

138. M. Meloun: Hodnoceni správnosti analytických výsledků interaktivni počítačovou analýzou, (Plenární přednáška), Seminář "Analýza organických látek v životním prostředí" Komorní Lhotka,

139. M. Meloun: Transformace v lineárni a nelineární regresí, Konference "Analýza dat '96", Lázně Bohdaneč, 5. - 8. 11. 1996.

1997:

140. M. Meloun: Počítačove spracovanie dat při kontrole akosti "Kvalita '97", únor 1997, STU Bratislava, Slovensko.

141. M. Meloun, J. Militký: Precision and Accuracy in Trace Analysis with Computer-Assisted Data Treatment, (Plenary lecture), International conference Analyses for geology and enviroment 97, Spisska Nova Ves, October 1997.

142. M. Meloun, J. Militký: Správnost analytických výsledků interaktivni počítačovou analýzou, (Plenární přednáška), XIX. Konferencja analitykow hutnictwa, Ustron-Zawodzie, 5. - 9. 10. 1997, Polsko.

143. M. Meloun, J. Militký: Exploratory Data Analysis in Analytical Chemistry of Small and Trace Concentrations, Proceedings of the international Conference "Modern Techniques of Statistical Data Analysis on PC and Quality Control", page 33 - 55, Oct. 28 - 29, 1996, Košice, Slovakia, ISBN 80-967593-0-2.

144. J. Militký, M. Meloun: Computer-Assisted Exploratory Data Analysis in Quality Control, Proceedings of the international Conference "Modern Techniques of Statistical Data Analysis on PC and Quality Control", page 68 - 75, Oct. 28 - 29, 1996, Košice, Slovakia, ISBN 80-967593-0-2.

145. M. Meloun: Statistické techniky řízení jakosti a exploratorní analýza, (Plenární přednáška), Celostátní Seminář o moderních metodách statistické analýzy dat ANALÝZA DAT'97, Hotel Technik, Lázně Bohdaneč 3. - 6. 3. 1997,

146. M. Meloun a J. Militký: Regresní diagnostika v kalibraci, (Plenární přednáška), 17. ročník konference HUTNI ANALYTIKA'97, 21. - 25. 4. 1997 Celadna-Podolanky.

147. M. Meloun, J. Militký: Konstrukce lineárniho regresního modelu a charakteristika přesnost i kalibrace, Sborník materiálů ze Semináře se zahraniční účastí "Anorganická analýza v životním prostředí", str. 207 - 222, Komorní Lhotka 21. - 24. 10. 1997, ISBN 80-902432-0-7.

1998:

148. M. Meloun, J. Militký: Postup při počítačovém hodnoceni laboratorních výsledků, Sborník 18. ročníku konference "Hutnická analytika 98", 20. - 24. 4. 1998, Nizké Tatry - Tále, Slovensko, ISBN 80-902432-1-5.

149. J. Militký, M. Meloun: Výpočet nejistot laboratorních výsledků, Sborník 18. ročníku konference "Hutnická analytika 98", 20. - 24. 4. 1998, Nizke Tatry - Tale, Slovensko, ISBN 80-902432-1-5.

150. J. Militký, M. Meloun, K. Kupka: Teaching of Regression Model Building by ADSTAT Package, The Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Statistics, str. 879 - 884, ICOTS, Singapore, 21. -26. 6. 1998, ISI Permanent Office P.O.B. 950, 2270 AZ Voorburg, Netherland, ISBN 907-3592-14-3.

151. Milan Meloun, Petr Miksik, Karel Kupka: Critical Comparison of Various Factor Analysis Methods in Spectra Analysis Determining the Number of Light-Absorbing Species, p. 194 - 207, The Proceedings of the XIVth Seminář on Atomic Spectrochemistry, High Tatras - Podbanské, Slovensko, 7 - 11 September 1998, ISBN 80-88896-26-6.

152. M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy při kontrole kvality, (Plenární přednáška), Sborník konference "Zajištění kvality analytických výsledků 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory, ISBN 80-902432-3-1.

153. J. Militký, M. Meloun: Nejistoty měření z různých pohledů, (Plenární přednáška), Sborník konference "Zajištění kvality analytických výsledků 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory, ISBN 80-902432-3-1.

154. M. Meloun: Statistické hodnoceni výsledků rentgenove fluorescence, Sborník a studijní materiály celostátního Semináře "Rentgenová spektrometrie", 30. 3. - 1. 4. 1998, Lázně Bohdaneč.

155. M. Meloun: Postupy při porušení předpokladů o datech, analýza atypických dat, Sborník celostátního konference o moderních technikách statistické analýzy dat a aplikacích "Analýza dat pro řízení jakosti", 7. - 10. 4. 1998, Lázně Bohdaneč.

156. M. Meloun, J. Militký: Chyby, variabilita a nejistoty analytických výsledků, (Plenární přednáška), Sborník konference Analýza organických látek v životním prostředí 1998, ISBN 80-902432-6-6.

157. J. Militký, M. Meloun: Přesné zpracovaní nepřesných dat v analytické chemii, Sborník konference Analýza organických látek v životním prostředí 1998, ISBN 80-902432-6-6.

158. J. Militký, M. Meloun: Analýza výsledků měření (chyby, spolehlivost, nejistoty), 18. ročník konference HUTNI ANALYTIKA'98, 20. - 24. 4. 1998, Nizke Tatry, Tale, Slovensko

159. J. Militký, M. Meloun: Nejistoty z pohledu statistika a analytického chemika (aneb, když dva delají totéž ...), CHEMOMETRICKY DEN na tema "Nejistoty versus chyby analytických výsledků", Celostátní Seminář, 3. 2. 1998, TU Liberec,

160. M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy při kontrole kvality, (Plenární přednáška), Konference "Zajištění kvality analytických výsledků 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory,

161. J. Militký, M. Meloun: Nejistoty měření z různých pohledů, Konference "Zajištění kvality analytických výsledků 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory,

162. M. Meloun: Statistické hodnoceni výsledků rentgenové fluorescence, Celostátní Seminář "Rentgenová spektrometrie", 30. 3. - 1. 4. 1998, Lázně Bohdaneč,

163. M. Meloun: Postupy při porušeni předpokladů o datech, analýza atypických dat, Celostátní konference o moderních technikách statistické analýzy dat a aplikacích "Analýza dat pro řízení jakosti", 7. - 10. 4. 1998, Lázně Bohdaneč,

164. M. Meloun, J. Militký: Chyby, variabilita a nejistoty analytických výsledků, (Plenární přednáška), Konference Analýza organických látek v životním prostředí 1998, 2THETA, 9. - 12. 11. 1998, Komorní Lhotka,

165. J. Militký, M. Meloun: Přesné zpracování nepřesných dat v analytické chemii, Konference Analýza organických látek v životním prostředí 1998, 2THETA, 9. - 12. 11. 1998, Komorní Lhotka,

1999:

166. J. Militký, M. Meloun: Různé pohledy na kalibrační křivky, (Plenární přednáška), Sborník 19. ročníku konference HUTNI ANALYTIKA'99, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, 2THETA Český Tešín 1999, ISBN 80-902432-7-4.

167. M. Meloun, J. Militký: Analýza rozptylu v analytické laboratoři, Sborník přednášek 19. ročníku konference "HUTNI ANALYTIKA'99", str. 120 - 132, 2THETA, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, ISBN 80-902432-7-4.

168. J. Militký, M. Meloun: Rutinní analýza dat v analytické laboratoři, Sborník přednášek 4. ročníku konference "Anorganická analýza v životním prostředí 1999", str. 163 - 178, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9.

169. M. Meloun, J. Militký: Statistické testovaní parametru polohy a rozptýlení, Sborník přednášek 4. ročníku konference "Anorganická analýza v životním prostředí 1999" str. 134 - 150, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9.

170. M. Meloun: Tvorba regresního modelu, vlastnosti, diagnostika a interpretace, multikolinearita, Sborník celostátního konference "Analýza dat pro řízení jakosti", 9. - 11. 3. 1999, Lázně Bohdaneč.

171. M. Meloun: Chyby měření a jejich vlastnosti, náhodné rozdělení a statistické vlastnosti chyb, Sborník celostátního konference o moderních technikách statistické analýzy dat a aplikacích "ANALÝZA DAT V INZENÝRSKÉ A LABORATORNÍ PRAXI, METROLOGII A ŘÍZENÍ JAKOSTI", 9. - 12. 11. 1999, Lázně Bohdaneč.

172. M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování dat ve stopové analýze, Sborník XXXIII. Semináře o metodice stanovení a významu stopových prvku v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Řež u Prahy, str. 163 - 184, ISBN 80-86380-03-3.

173. J. Militký, M. Meloun: Zpracováni dat ve stopové analýze, Sborník XXXIII. Semináře o metodice stanoveni a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Rez u Prahy, str. 185 - 196, ISBN 80-86380-03-3.

2000:

174. J. Militký, M. Meloun: Korelace, jeji využití a zneužiti, (Plenární přednáška). Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 66 - 84, ISBN 80-86380-02-5

175. J. Militký, M. Meloun: Prostorová autokorelace v analytické chemii, (Plenární přednáška). Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 85 - 92, ISBN 80-86380-02-5

176. M. Meloun, J. Militký: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři, (Plenární přednáška). Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 93 - 108, ISBN 80-86380-02-5

177. M. Meloun, V. Krestan: Regulacní diagramy a vícerozměrná statistická analýza při kontrole jakosti, (Plenární přednáška). Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 111 - 113, ISBN 80-86380-02-5

178. M. Meloun: RELIABILITY OF CHEMOMETRICAL DATA ANALYSIS IN SPECTROSCOPY, Book of abstracts, 4th European Furnace Symposium and XVth Slovak Spectroscopic Conference, High Tatras-Podbanské, 12.-16. 6. 2000, str. 48.

179. M. Meloun, J. Militký: Věrohodné odhady střední hodnoty stopové koncentrace po transformaci dat, Sborník XXXIV. Semináře o metodice stanoveni a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 166 - 176, ISBN 80-86380-04-1.

180. J. Militký, M. Meloun: Diagnostika rozdělení dat ve stopové analýze, Sborník XXXIV. Semináře o metodice stanoveni a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 137 - 155, ISBN 80-86380-04-1.

181. M. Meloun: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři, Sborník materiálů 52. sjezdu chemických společností 17. - 20. září 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 815 (2000) , ISSN 0009-2770.

182. M. Meloun, J. Čapek: Porovnání metod určujících počet komponent z UV-VIS spekter, Sborník materiálů 52. sjezdu chemických společností 17. - 20. září 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 966-968 (2000), ISSN 0009-2770.

183. J. Militký, M. Meloun: Zpracování výběru z asymetrických rozdělení, Sborník přednášek Semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. října 2000, Komorní Lhotka, str. 157 - 168, ISBN 80-86380-05-X.

184. M. Meloun, J. Militký, M. Hill, K. Kupka: Zpracování výběru asymetrického rozdělení biochemických dat, Sborník přednášek Semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. října 2000, Komorní Lhotka, str. 141-156, ISBN 80-86380-05-X..

185. J. Militký, M. Meloun: Prostorově závislá statistická analýza v životním prostředí, Sborník přednášek Semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. října 2000, Komorní Lhotka, str. 169-179, ISBN 80-86380-05-X..

186. M. Meloun: Intervalové odhady a miry přesnosti v kalibraci, Sborník přednášek celostátního Semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 59 - 66, ISBN 80-238-6589-7.

187. M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního Semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 33 - 58, ISBN 80-238-6589-7.

188. M. Meloun: Regresní diagnostika při výstavbě regresního modelu v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního Semináře "Analýza dat - Moderní statistické metody". 21. - 24. 11. 2000, Lázně Bohdaneč, str. 19 - 51, ISBN 80-238-6590-0.

2001:

189. M. Meloun M., J. Militký: Základní metrologické pojmy k analýze dat při vyhodnoceni laboratorních měření. Hutni analytika 2001 (Helan V., ed.), str. 188-136. 2THETA, Český Tešín 2001. ISBN 80-86380-06-8.

190. M. Meloun, J. Militký: Výhody vícerozměrné analýzy dat v analýze životního prostředí. Anorganická analýza v životním prostředí (Helan V., ed.), str. 204-226. 2THETA, Český Tešín 2001. ISBN 80-86380-09-2.

191. J. Militký, M. Meloun: Zlepšení rozdělení dat v chemometrii. Anorganická analýza v životním prostředí (Helan V., ed.), str. 227-245. 2THETA, Český Tešín 2001. ISBN 80-86380-09-2

192. Meloun M: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník přednášek celostátního Semináře "Analýza dat pro řízení jakosti a technologii" ye serie Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, (Kupka K., ed.), str. 11-32, Trilobyte Statistical Software, 30.10.-2.11.2001, Lázně Bohdaneč, ISBN 80-238-8293-7.

193 (CZ) . J. Militký, M. Meloun: Zpracování dat s ohledem na limitu detekce, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 63 - 75, ISBN 80-86380-11-4.

194 (CZ) . J. Militký, M. Meloun: Počítačově intenzivní metody ve zpracování výsledků analytických měření, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 76 - 84, ISBN 80-86380-11-4.

195 (CZ) . M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza vícerozměrných dat, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 39 - 62, ISBN 80-86380-11-4.

196 (CZ) . V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimáková: Určení regresního modelu růstové křivky v histopatologii spánkových kostí, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 85 - 100, ISBN 80-86380-11-4.

2002:

197. J. Militký, M. Meloun: Vybočující hodnoty ve vícerozměrných datech, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 11.- 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 162 - 178, ISBN 80-86380-11-4.

198. M. Meloun, J. Militký: Kdy kanonická korelace a kdy vicerozmerná regrese?, Sborník přednášek z konference Zajištění KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ, 11.- 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 146 - 161, ISBN 80-86380-11-4.

199. M. Meloun: Výhody vícerozměrné analýzy dat, Sborník přednášek 17. Chemometrického dne, 7. 2. 2002, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno,

200. M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník přednášek celostátního Semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 43 - 52, ISBN 80-238-9281-9.

201. J. Militký, M. Meloun: Typické modely měření v analytické chemii, Sborník přednášek celostátního Semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 93 - 102, ISBN 80-238-9281-9.

202. J. Militký, M. Meloun: Nejistoty výsledků měření, Sborník přednášek celostátního Semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 103 - 112, ISBN 80-238-9281-9.

203. M. Meloun: Věrohodnost výsledků při užiti exploratorní analýzy dat, Sborník konference Analytická data a jejich využití v praxi, Juniorcentrum 10. - 21. 3. 2002 Sec, Česka republika, Ivan Koruna, Monika Jankovská a Olga Hanouskova (edit.), str. 169 - 168, Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim.

204. M. Meloun M., J. Militký: Výstavba a použití regresních modelů v hutni analytice. Hutni analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicich, (Helan V., ed.), str. 69 - 81. 2THETA, Český Tešín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

205. J. Militký, M. Meloun M.: Regresní diagnostika v materiálovém výzkumu. Hutni analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicich, (Helan V., ed.), str. 82 - 98. 2THETA, Český Tešín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

206. M. Meloun, Crucial Problems in Regression Model Building, Abstract book of CHEMOMETRICS VI, International chemometric conference,page O24, Brno Czech republic, 1. -5. 9. 2002, ISBN 80-210-2918-8.

207 (CZ) . J. Militký, M. Meloun: Přispěvek k nejistotám výsledků měření, PDF , Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. XXX - XXX, ISBN 80-XXXXXX.

208 (CZ) . M. Meloun, J. Militký: Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat, Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. XXX - XXX, ISBN 80-XXXXXX.

209 (CZ) . T. Syrovy, D. Burkoňová, M. Meloun: Spektrofotometrické stanoveni disociačních konstat léčiv, Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. XXX - XXX, ISBN 80-XXXXXX.

2003:

210 (CZ) . M. Meloun, J. Militký: Postup statistické analýzy vícerozměrných dat (Plenární přednáška), Konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. _ 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce.

211 (CZ) . J. Militký, M. Meloun: Metoda hlavních komponent a exploratorní analýza vícerozměrných dat(Plenární přednáška), Konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. _ 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce.

212 (CZ) . M. Meloun: K čemu jsou techniky vícerozměrné statistické analýzy (Plenární přednáška), Konference Analytická data a jejich využití v praxi, II., 2. _ 3. 4. 2003, Nové Město na Moravě.

213 (CZ) . M. Meloun: Vícerozměrná statistická analýza dat v laboratoři (Plenární přednáška), Konference “55. zjazd CHEMICKÝCH spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97 , 733 - 739 (2003).

214 - Paper 143(CZ). T. Syrový, M. Meloun: Faktorová analýza v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference “55. zjazd chemických spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97, 739 (2003), IF = 0.317.

215 - Paper 150(CZ). E. Svaty, M. Meloun: Stanovování nízkých obsahů bóru metodou OES, Konference Hutní analytika 2003, 2THETA, PS 103, 737 01 Český Těšín, 2003.

 

2004:

216 - Paper 151. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimaková: Descriptive growth model of the height of stapes in the fetus: a histopathological study of the temporal bone , European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261, 25-29 (2004).

217 - Paper 152(CZ). M. Meloun, J. Militký: Přednosti analýzy shluků ve vícerozměrné statistické analýze, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 29-46, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

218 - Paper 153(CZ). J. Militký, M. Meloun: Analýza vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 19-28, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

219 - Paper 154(CZ). T. Syrový, M. Meloun: Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 47-52, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

220 - Paper 155(CZ). J. Militký, M. Meloun: Základní analýza dat s ohledem na limitu detekce, Sborník přednášek z 24. ročníku konference Hutní analytika 2004, str. 128-144, Svratka, 19. - 23. 4. 2004, ISBN 80-86380-23-8.

221 - Paper 156. M. Meloun: Minimizing the Effects of Multicollinearity in the Polynomial Regression , Conference Proceedings of the International Chemometri str. 23-24, cs Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 23-24, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

222 - Paper 157. J. Militký, M. Meloun: Linear model creation in Matlab, Book of Short Communications and Posters, COMPSTAT ´04 Prague, August 2004.

223 - Paper 158. T. Syrový, M. Meloun: Number of components using modified PCA scree plot in spectroscopy , Conference Proceedings of the International Chemometrics Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 26-27, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

2005:

Nothing.

2006:

224 - Paper 171. J. Skalický, M. Votruba, M. Meloun, V. Mužáková, J. Kovařík: Biochemical parameters of metabolic syndrome and impact of free radicals . Atherosklerosa, 11.-13.9. 2006, Praha (přednáška), Atherosklerosa 2006, str. 56-57. ISBN 80-239-7726-1.

225 - Paper 172 (CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory úspěšnosti chirurgické léčby chronického středoušního zánětu, Sborník přednášek 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. – 3. 6. 2006, Fakultní nemocnice Plzeň.

2007:

226 - Paper 177 (CZ) . S. Bordovská, M. Meloun: Spektrofotometrické stanovení termodynamických pK vybraných cytostatik, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 12. - 13. 4. 2006, str. 29 - 41. K dispozici slidy přednášky.

227 - Paper 195 (CZ) . M. Meloun, J. Militký: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami PCA, FA a CLU vícerozměrné statistické analýzy, Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 56 - 77, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

228 - Paper 196 (CZ) . J. Obdržálek, M. Meloun, a kol.: Zmapování terminologie v oblasti nejistot měření a návrh na její sjednocení, Odpovědi a závěrečná zpráva rozborového úkolu RU/0821/06 ,

229 - Paper 198 (CZ) . S. Bordovská, M. Meloun: Protonační rovnováhy léčiv faktorovou analýzou a nelineární regresí absorbanční responzní plochy, Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 91 - 101, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

230 - Paper 199 (CZ) . J. Militký, M. Meloun: Identifikace bimodality v datech, Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 152 - 164, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

231 - Paper 200 (CZ) . M. Meloun, R. Lisztwan: Vnitřní vazby a skrytá struktura v hutnických datech vícerozměrnou statistickou analýzou, Sborník konference "27. Hutní a průmyslová analytika 2007", 16. - 20. 4. 2007 Ledeč nad Sázavou, str. 107 - 125, ISBN 978-80-86380-38-4, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

232 - Paper 203(CZ). S. Bordovská, M. Meloun: Faktorová analýza a nelineární regrese absorbanční responzní plochy v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 3. - 5. 4. 2007, str. 35 - 43. K dispozici slidy přednášky.

233 - Paper 204(CZ). M. Meloun: Postup analýzy shluků, (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky. Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/I (Statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 25. - 27. 4. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, str. 57 - 80. ISBN 978-80-239-8998-4.

234 - Paper 205(CZ). M. Meloun: Základy logistické regrese, (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky. Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/II (Pokročilé statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 24. - 27. 10. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, 2007. str. 79 - 90. ISBN 978-80-239-8998-4.

235 - Paper 207. V. Mužáková, J. Skalický, R. Kandár, M. Meloun, J. Kovařík, T. Roušar, M187 (Poster): The dimishing of oxidative stress by diet optimization may reduce the occurence of metabolic syndrome in obese persons , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

236 - Paper 208. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, P. Vojtíšek, J. Kovařík, T. Roušar, T093 (Poster): Oxidative stress and its impact on development of advanced coronary artery disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

237 - Paper 209. K. Pokorný, A. Čegan, J. Skalický, M. Meloun, 14. Lipids of the earwax-procedure of qualitative and quantitative analysis, str. 26, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

238 - Paper 210. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková, 17. Middle ear risk index and hearing loss, str. 28, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

239 - Paper 212(CZ). M. Meloun, M. Galuszková, J. Militký, Grafické diagnostiky EDA při vícerozměrné klasifikaci těžkých kovů v půdách (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: XXXXXXXX, str. XXX - XXX (v tisku).

240 - Paper 214 (CZ) . V. Chrobok, E. Šimáková, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, 5. Patofyziologie cholesteatomu ve světle imunohistochemického vyšetření, Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, 27.6. - 30.6.2007 Piešťany, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngologiu a chirurgiu hlavy a krku, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ISBN 978-80-969696-9-2, str. 5.

241 - Paper 217(CZ). J. Militký, M. Meloun, Mocninná transformace vícerozměrných dat, (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: XXXXXXXX, str. XXX - XXX (v tisku).

242 - Paper 218. K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová, Correlation of cerumen and serum lipids, Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otolaryngological Symposium, 5 - 6 October 2007, Kudowa Zdrój, Polsko.

243 - K. Pokorný K., M. Meloun, Faktory ovlivňující množství ušního mazu ve zvukovodu, Seminář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 18. 10. 2007, Pardubice

2008:

244 - Paper 224(CZ). B. Beňová, M. Meloun: Shoda obsahu antioxidantu stanovovaného dvěma metodami, Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", str. 52 - 58, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

245 - Paper 225(CZ). K. Kupka, M. Meloun: Regression-based detection and analysis of a change point, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, str. 48 - 51, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

246 - Paper 226(CZ). M. Meloun, J. Freisleben: Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, str. 85 - 104, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

247 - Paper 229(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňují hygienické návyky množství ušního mazu?, Zborník abstraktov Národný kongres SSO, 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-Slovensky foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

248 - Paper 230(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňuje čištění uší množství ušního mazu?, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 20.-.21.5.2008,

249 - Paper 231(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňují hygienické návyky množství ušního mazu?, Národný kongres SSO, 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-Slovensky foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

250 - Paper 232(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Kašlací (Arnoldův) reflex. 3xO (Olomoucké Otolaryngologické Odpoledne), Olomouc 1.2.2008,

251 - Paper 233(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, M., E. Šimáková: MERI index a chronický středoušní zánět, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 19.-.20.5.2008,

252 - Paper 234. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostic factors of chronic otitis media (poster), 4th International symposium on middle ear mechanics in research and otology, Zurich, 27.-30.7.2008.

253 - Paper 235(CZ). K. Pokorný, M. Meloun: Incidence Arnoldova (kašlacího) reflexu, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Pardubice, 19.10.2008,

254 - Paper 236(CZ). K. Pokorný, M. Meloun, A. Pellant: Souvisí Arnoldův reflex s celkovým zdravotním stavem?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

255 - Paper 237(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Je dětský věk rizikový faktor chronického středoušního zánětu?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

256 - Paper 238. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Middle ear risk index and hearing loss in children, 6th European congress of ORL head and neck surgery, Vienna, 30.6.-4.7.2008.

257 - Paper 239(CZ). K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová: Vztah lipidů ušního mazu a lipidů krevního séra, Přednáškový večer České lékařské společnosti JEP – spolek lékařů v Pardubicích, Pardubice 17.1.2008.

258 - Paper 240(CZ). J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová, K. Pokorný, A. Pellant: Vícerozměrná analýza výsledků Testů parfémovaných fixů, 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, 10.-12.9.2008.

259 - Paper 241(CZ). M. Meloun: >Využití exploratorní analýzy v analýze mikroelementů, Sborník konference MIKROELEMENTY 2008, XLII. seminář o metodice stanovení avýznamu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí, 2.-4.9.2008, Medlov na Českomoravské vrchovině, garant 2THETA ASE, s.r.o.

2009:

260 - Paper 245(CZ). M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy ve statistické analýze dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

261 - Paper 246(CZ). P. Matucha, M. Meloun:Kalibrace v imunoanalytických metodách, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

262 - Paper 247(CZ). J. Militký, M. Meloun: Transformace dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

263 - Paper 250. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, T. Roušar: Oxidative stress and metabolic syndrome in obese adults with and without controlled diet restriction, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKÉ LÉKAŘSKÉ LISTY, 110 (3), 152-157 (2009)

264 - Paper 252. M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník celostátního semináře a workshopu Analýza dat 2008/II Statistické metody pro technologii a výzkum, 18. – 20. 11. 2008, Hotel technik, Lázně Bohdaneč.

265 - Paper 253. K. Kupka, M. Meloun: Neural network time series classification of changes in nuclear power plant processes, Joint Statistical Meeting Proceedings, American Statistical Association, 2009, American Statistical Association, 732 North Washington Street, Alexandria, VA 22314-1943.

2010:

266 - Paper 254. M. Meloun, T. Syrový, J. Ghasemi: Recent progress in the pKa estimation of druglike molecules by the nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Scholarly Research Exchange-Pharmacology, Volume 2010 (2010), Article ID 481497, doi:10.3814/2010/481497.

267 - Paper 262(CZ). M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami vícerozměrné statistické analýzy, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 41 - 54, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

268 - Paper 263(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet světlo-absorbujících částic v rovnovážné směsi faktorovou analýzou spekter,Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 70 - 78, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

269 - Paper 264(CZ). T. Ocelka, M. Meloun, L. Pavliska: Monitoring a statistické hodnocení dat z aplikace pasivních vzorkovačů – Interpretace výsledků z aplikace pasivních vzorkovačů, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 21 - 22, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

270 - Paper 266(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet částic u protonačních rovnováh léčiva faktorovou analýzou spekter,14. česko-slovenská spektroskopická konference, 31.5.-3.6.2010 v Litomyšli

271 - Paper 267(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Protonační rovnováhy methotrexátu, 62.sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 28.6.-30.6.2010 v Pardubicích.

272 - Paper 268(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Užití faktorové analýzy a nelineární regrese při stanovení disociačních konstant léčiv, XI. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovnikou, 23.9.2010 v Nitře

273 - Paper 269. M. Meloun:Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, and Horn´s Procedure, 2-FUN Summer school on Gnostic Approach to Small Sample Data Analysis, Prague, Czech republic, 22. - 25. June 2010 (Tutorial Slides of Plenary Lecture).

274 - Paper 270. M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat vícerozměrnou statistickou analýzou pitné vody, Plenární přednáška, Sborník konference "Anorganická analýza v životním prostředí, 8. - 11. 11. 2010, Komorní Lhotka, 2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín.

275 - Paper 271. M. Meloun: Multikolinearita a regresní triplet, Sborník Celostátního semináře a workshopu "Analýza dat 2010/II - Statistické metody pro technologii a výzkum", str. 27 - 38, 23. - 25. 11. 2010 Hotel Technik, Lázně Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-3-2.

2011:

276 - Paper 272. M. Meloun, Z. Ferenčíková, L. Netolická a A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of naphazoline by the regression analysis of potentiometric data, Centr. Eur. J. Chem. 9(1), 66 - 74 (2011), IF=1.065

277 - Paper 278. Z. Ferenčíková,M. Meloun, T. Pekárek, Thermodynamic dissociation constants of some dronates using potentiometric titration data, Poster, (Abstract in collection), International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily, 13. - 16. 6. 2011

278 - Paper 279. M. Meloun: Factor analysis program INDICES for prediction of the number of components in spectroscopic data, (Abstract in collection), Slides, International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily,13. - 16. 6. 2011.

279 - Paper 280. M. Meloun: Odhalení vnitřní struktury ve znacích a objektech vícerozměrnou statistickou analýzou, Článek ve sborníku přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 39 - 53, vydala na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

280 - Paper 281. J. Militký, V. Bajzík, M. Meloun: Nejistoty měření v metrologii, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 79 - 89, Vydává na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

281 - Paper 282. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A, Vrána: Regression Diagnostics in the pKa Estimation by the Nonlinear Regression of Multiwavelength Spectrophotometric Data, (Abstrakt in collection), Poster, 14. European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra 2011, Portugal, 29. 8. - 3. 9. 2011.

282 - Paper 283. Z. Ferenčíková, M. Meloun, T. Pekárek: UV-VIS spectroscopy in the determination of dissociation constants of some dronates (Abstrakt in collection), Poster, 14. European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra 2011, Portugal, 29. 8. - 3. 9. 2011.

283 - Paper 286. M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v analýze jednorozměrných dat, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/I, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 135 – 152, 19. 4. 2011, Hotel Technik, Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-4-9.

284 - Paper 287. M. Javůrek, M. Meloun: Hledání chemického modelu regresní analýzou UV spekter, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 107 - 111, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

285 - Paper 288. M. Meloun: Výstavba regresního modelu regresním tripletem, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 23 - 51, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

2012:

286 - Paper 291. M. Meloun: Reliability of protonation constants and chemical model of drugs using SQUAD(84) and SPECFIT/32 regression analysis of pH-UV/VIS spectra, (ISMEC 2012 Lisabon, accepted, in press).

287 - Paper 296. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Determination of number of species in equilibrium mixture, (ISMEC 2012 Lisabon, accepted, in press).

288 - Paper 300. M. Meloun: Výstavba regresního modelu regresním tripletem (slides), Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2012/II, Statistické metody pro technologii a výzkum, str. 69 – 88, 14. - 16. 11. 2012, Hotel EURO Pardubice-Olšinky, ISBN 978-80-904053-6-3.

289 - Paper 301. M. Meloun: The analysis of soil cores polluted with certain metals using the Box-Cox transformation (slides), Sborník konference 1st International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas, Proceedings of Abstracts, 22. - 23. 11. 2012, Ostrava-Poruba, ISBN 978-80-248-2882-4.

290 - Paper 306. H. Pospíšilová, M. Vaňková, M. Hill, M. Meloun, B. Bendlová, M. Dušková, L. Stárka. Úloha dihydrotestosteronu v rozvoji metabolického syndromu. Sympózium Imunoanalýza. Ľubochňa. 25.06.2012 – 29.06.2012, Ľubochňa, Slovensko

291 - Paper 307. Hana Pospíšilová, Michaela Dušková, Martin Hill, Milan Meloun, Běla Bendlová, Markéta Vaňková, Luboslav Stárka. The influence of androgens on anthropometric parameters. Poster B3-06.  15th International Congress on Hormonal Steroids and Hormones & Cancer in Kanazawa, JAPAN, November 15-17, 2012.

292 - Paper 308. Pospíšilová H, Dušková m, Hill M, Meloun M, Bendlová B, Vaňková M, Stárka L. The influence of aromatizable and non-aromatizable steroids on anthropometric parameters. Endocrin Abstracts. 15th Internat. and 14th European Congr. on Endocrinology, Florence, 5.-9. May 2012. Publ. BioScientifica. P1545.

293 - Paper

294 - Paper

Nahoru

© Milan Meloun 2024