Výzkumné projekty (Research Projects)   

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě. IN OMNIBUS REBUS EST ALIQUID OPTIMUM. ETIAM SI LATERET. Marcus Tullius Cicero (3. 1. 106 př.n.l. - 7.12.42 př.n.l.) 

1) Grantové projekty (Grant projects)

Ukončené a obhájené v posledních 10 letech (Defended in the last 10 years):

 1. 1. Projekt MG330007 - NB/7391 „Metodologie robustní statistické analýzy vícerozměrných experimentálních dat v endokrinologii“ (2004-2006)
 2. 2. Projekt 303/00/1559 „Úloha některých neuroaktivních steroidů v endokrinních regulacích“ (2000 - 2002)
 3. Projekt MZO 369055 „Vliv kouření a jeho odvykání na endokrinní systém“, (2006 – 2009)
 4. Projekt MZ0 „Zefektivnění laboratorních vyšetření v endokrinologii metodami vícerozměrné analýzy dat“, (2008 – 2011).

2) Ph.D. Dizertace (PhD Thesis):

Probíhající (Actualy solved):

 • Mgr. Petr Matucha
 • Ing. Zuzana Ferenčíková: Protonační rovnováhy vybraných léčiv (2009 - 2013).

Obhájené v posledních 10 letech (Defended in the last 10 years):

 • Ing. Tomáš Syrový: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant léčiv, (2004 – 2007)
 • Ing. Karel Kupka: Statistická interpretace výsledků v analytické chemii se zaměřením na řízení jakosti v technologické praxi, (2000 – 2005)

3) Diplomové práce (Diploma works):

Obhájené v posledních 12ti letech (Defended in the last 12 years):

 • Bc. Lucie Netolická: Potenciometrické stanovení disociačních konstant léčiv, 2010.
 • Bc. Martin Kaštánek: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant, 2010.
 • Zuzana Ferenčíková: Thermodynamické disociační konstanty vybraných cytostatik, 2008
 • Bc. Monika Hedelová: Vliv pohlaví na složení ušního mazu, 2007
 • Bc. Hana Peřinová: Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra, 2007
 • Lucie Příhodová: Analýza subjektivního vnímání pachových látek, 2005
 • Lucie Macnerová: Analýza vlastností a výskytu ušního mazu, 2005
 • Jiří Bešták: Stanovení thermodynamických disociačních konstant vybraných léčiv, 2004
 • Dominika Burkoňová: Stanovení thermodynamických disociačních konstant vybraných léčiv, 2003
 • Tomáš Syrový: Spektrofotometrické stanovení protonačních konstant vybraných léčiv, 2003
 • Petra Hrubá: Vliv vehikula na parametry zjišťované v subakutním testu toxicity, 2003
 • Lucie Vašková: Beta-trace protein, využití při diferenciální diagnostice vybraných diagnóz, 2003
 • Jindřich Čapek: Faktorová analýza absorpčních spekter a určení chemického modelu, 1999
 • Vojtěch Jančar: Faktorová analýza absorpčních spekter potravinářských a textilních barviv, 1999
 • Vladimíra Ficová: Potenciometrické stanovení disociačních konstant vybraných léčiv, 1999
 • Jan Kosina: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant vybraných léčiv, 1999
 • Kateřina Wolfová: Thermodynamické disociační konstanty vybraných léčiv, 1998
 • Libuše Plešerová: Disociační konstanty vybraných léčiv, 1998
 • Dagmar Pavelková: Faktorová analýza absorpčních spekter a určení chemického modelu, 1997
 • Marta Pluhařová: Disociační konstanty vybraných léčiv, 1997
 • Andrea Rýcová: Stanovení thermodynamických parametrů chelatačních ionexů, 1996
 • Miroslava Holubcová: Stanovení chemického modelu vybraných sulfoazoxinů regresní analýzou spekter, 1996
 • Eva Myšková: Statistické zpracování dat naměřených ve vodohospodářské laboratoři, 1996

4) Diplomové práce v LS (Diploma works in the License study):

Ohájené v posledních 8mi letech (Defended in the last 8 years):

2001:

2001-1. Ing. Jan Balcárek, PhD., Stanovení nízkého obsahu rutilu v anatasovém kalcinátu, 2001
2001-2. Ing. Vladimír Bartoš, nedokončeno 2001
2001-3. Ing. Ivana Černá, nedokončeno 2001
2001-4. Ing. Karel Drápela, CSc. Regresní modely růstu lesních porostů, 2001
2001-5. Ing. Zuzana Fajfrová, Porovnání dvou metod stanoví sušiny, 2001,
2001-6. Ing. Adolf Goebel, PhD., Posouzení metod pro stanovení barvitosti a podtónu kalcinátu titanové běloby, 2001
2001-7. Ing. Roman Lisztwan, Problematika stanovování uhlíku v jakostech oceli pro výrobu ocelových kordů na analyzátorech OES s jiskrovým buzením, 2001
2001-8. Patricie Malysová, nedokončeno 2001
2001-9. Ing. Karel Pávek, Mezilaboratorní porovnávací měření hlučnosti, 2001
2001-10. Ing. Martina Růžičková, Porovnání vlivu faktorů (čas, centrum, pohlaví pacientů, pořadí podání léčebných přípravků) na hodnoty krevních biochemických parametrů, 2001
2001-11. Ing. Roman Slavík, Monitorování kvality podzemních a povrchových vod, 2001
2001-12. Ing. Zbyněk Sonntag, Vliv kvalitativních parametrů kaolinu na účinnost vybělení elektromagniteckého separátoru ACMII, 2001
2001-13. Ing. Milena Slepičková, nedokončeno 2001
2001-14. Ing. Blanka Vykusová, CSc., nedokončeno 2001
2001-15. Ing. Valerie Holubová, Hodnocení terpenických látek v jehličí, 2001

2004:

2004-1. Ing. Zdeněk Konvička, V, 2004
2004-2. Ing. Jarmila Nárovcová, V, 2004
2004-3. Ing. Jiří Novák, 2004,
2004-4. Ing. Jana Havránková, V, 2004,
2004-5. Ing. PhD Jana Žáčková, V, 2004,
2004-6. RNDr. Ludmila Pudilová, V, 2004,
2004-7. Ing. Pavel Němec, V, 2004,
2004-8. Ing. Jiří Řezníček, V, 2004,
2004-9. RNDr. Helena Kurzweilová, 2004,
2004-10. Mgr. Petr Slivko, V, 2004,
2004-11. Ing. Blanka Pinková, V, 2004,
2004-12. Ing. František Všianský, V, 2004,
2004-13. Ing. Ladislav Kundrát, V, 2004,
2004-14. Ing. Michal Svoboda, V, 2004,
2004-15. Ing. Pavel Valášek, V, 2004,

2007:

2007-1. Ing. Jindřich Freisleben, Vliv typu biologické matrice na koncentraci sledovaných nebezpečných látek v rámci státního monitoringu povrchových vod, 2007,
2007-2. RNDr. Lada Kovaříková, Speciální anorganické okry a žlutě, 2007,
2007-3. Ing Michal Zavadil, Povrchová úprava titanové běloby, 2007,
2007-4. Ing Miroslav Štrajt, Rozbor vlivu technologfických parametrů kalcinace a kvality vstupní suroviny na produkci odpadního oxidu železitého, 2007,
2007-5. Ing Pavel Bouchalík, Rozbor vlivu nájezdu 3. hydrolyzačního reaktoru a nové automatizace souboru PS 04, 2007,
2007-6. Ing Radek Růčka, Vyhodnocení dat zkušebny při výrobě titanové běloby určené ke zpracování vláken, 2007,
2007-7. Ing Zdena Lahodová, Statistické vyhodnocení fluencí neutronů v aktivní zoně reaktoru, 2007,
2007-8. Ing Věra Fialová, Použití metody nelineárních regresních modelů k vyhodnocení výsledků bioequivalenční studie, 2007,
2007-9. Ing Vojtěch Nešpůrek, Odhad životnosti hydrogenačního katalyzátoru při výrobě motorové nafty, 2007,
2007-10. Ing Radek Novotný, Měření fotosyntheticky aktivního záření v porostu dubu na výzkumné ploše Březka a vyhodnocení úvodního experimentu, 2007,
2007-11. Ing Radek Russ, Využití neparametrických metod na bázi prostorových statistik k modelování obtížně predikovatelných veličin ročního přírustu stromů, 2007,
2007-12. Iva Škopová, Porovnání regresních přímek a návrh modelu, 2007,
2007-13. Jiří Jemelka, Stanovení závislostí sledovaných znaků jakosti varných procesů při výrobě buničiny, 2007,
2007-14. Ing. PhD Jiří Raška, Vícerozměrná statistika při vyhodnocení stabilitní studie léčiv, 2007,
2007-15. Ing Miluše Galuszková, Statistická analýza dat životního prostředí, 2007,
2007-16. Ing Zdeňka Dluhošová, Analýza perzistentních organických látek v životním prostředí, 2007,
2007-17. Mgr. Jana Hrubá, Využití vícerozměrných statistických technik k regulaci jakosti, 2007,
2007-18. Ing. Martina Jelínková, Vícerozměrná lineární regrese, 2007,
2007-19. Ing. Mária Kalhousová, Analýza odpadních vod metodou PCA a FA, 2007,
2007-20. Ing. Vladimír Bajzík, Predikce subjektivního hodnocení omaku, 2007,
2007-21. Ing. PhD Jiří Souček, Růst obnovy jedle a smrku ve smíšeném porostu, 2007,

2008:

2008-1. Ing. Milan Hřebík, Validace metody plynové chromatografie při sledování obsahu D-9-tetrahydrokanabinolu v pouličních vzorcích drog, 2008,
2008-2. Ing. Jaroslav Vaněk, Validace metody kapalinové chromatografie při sledování obsahu heroinu v pouličních vzorcích drog, 2008,
2008-3. Ing. Jan Aufart, nedokončeno, 2008,
2008-4. Ing. Karel Zelenka, Kontrola navážky nábojů, 2008,
2008-5. Mgr. Karel Koubík, Porovnání vlastností výbušnin na základě chemického složení a detonační rychlosti, 2008,
2008-6. Bc. Vít Viktora, Rozdělení vícerozměrných dat vzorků balených pitných vod, 2008,
2008-7. Ing. Petr Texl, Taxonomie třídění evropských druhových medů do skupin, 2008,
2008-8. Ing. Petr Eliáš, Vyhodnocení šarží finálního produktu metodami vícerozměrné analýzy, 2008,
2008-9. Ing. PhD. Martin Halamek, Vícerozměrná statistická analýza při určování původu ilegálně vyrobeného metamfetaminu, 2008,
2008-10. Ing. Jiří Krejčí, nedokončeno, 2008,
2008-11. Ing. Jiří Soukup, nedokončeno, 2008,
2008-12. PhDr. Vladimír Procházka, nedokončeno, 2008,
2008-13. Marek Močkoř, nedokončeno, 2008,
2008-14. Ing. Renáta Míčková, Validace stanovení chromu v oceli metodou AAS, 2008,
2008-15. Ing. Zdeno, Kováčik, Statistická analýza vícerozměrných dat u vlivu chemického složení ocele na výsledky mechanických zkoušek jakosti OR1, 2008,
2008-16. Ing. Stanislav Fulek, Vícerozměrná statistická analýza faktorů ovlivňujících výslednou povrchovou kvalitu přesných bezešvých rour tažených za studena jakosti 8617H, 2008,
2008-17. Ivana Kulhánková, Validace stanovení celkového uhlíku ve vodách metodou Spectroquant, 2008,
2008-18. RNDr. Raimund Hedbávný, Vyhodnocení klinického ověřování účinnosti vakcíny, 2008,
2008-19. Ing. Martina Krátká, Validace metody HPLC pro stanovení obsahu léčivých látek, 2008,
2008-20. Ing. Tomáš Nekola, Optimalizace výrobního procesu ovládacích panelů klimatizace metodou Six Sigma, 2008,
2008-21. Ing. Petr Křičenský, nedokončeno, 2008,
2008-22. Ing. Ivo Vykydal, Kontrola jakosti a optimalizace výroby automobilových komponent, 2008,

 

2012:

2012-1. Ing. Andrea Beránková, BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Pohoří – Chotouň, Jílové u Prahy 25449, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení výsledků srovnávací farmakokinetické studie s využitím nelineárních modelů, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-2. Ing. Ph.D. Tomáš Vítek, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza preferencí rekreačních rybářů v ČR pomoci vícerozměrných statistických metod, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-3. Ing. Roman Modlinger, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Predikce výskytu lesních škodlivých činitelů pomocí vícerozměrných statistických metod, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-4. Ing. Petr Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta Praha 5 Zbraslav Praha 156 04, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení růstu buku lesního na sérii provenienčních výzkumních ploch ve věku 25 let, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-5. Ing. Jaroslav Dostál, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Zhodnocení variability populací jedle bělokoré v ČR, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-6. RNDr PhD Silvia Dulanská, Katedra jaderné chemie, Přírodovědecká fakulta Komenského univerzity, Mlynská Dolina, Bratislava 84215, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza radiologických dat významných radioaktivních kontaminantů v odstavené jaderné elektrárně V-1, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-7. Ing. Marie Zahradníková- Geráková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Validace nové lineární metody – stanovení počtu jedinců lýkožrouta smrkového vážením a měřením v odměrném válci, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-8. Ing. Lubomír Pavliska, soukromník, Tichá 60, 74274, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Lineární regrese a vícerozměrné metody aplikované v prostředí R-projektu jako alternativa komerčních statistických programů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-9. Ing. Ph.D. Tomáš Pekárek, Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, 102 37, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení IR a Ramanových spekter významných farmaceutických excipientů vícerozměrnou statistickou analýzou Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
2012-10. Ing. Tomáš Ocelka, ZÚ Ostrava, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Aplikace vícerozměrných metod k hodnocení výskytu persistentních organických látek ve vybraných složkách životního prostředí, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-11. Ing. Ph.D. Vítězslava Pešková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza mykorhizních poměrů pomocí vícerozměrných technik, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun DrSc.,
2012-12. Ing. PhD. Radek Šmudla, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové 50002, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza listů a větví dubu špičáku a ochmetu, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-13. Ing. Ph.D. Petra Berková, Biologické centrum AV ČR v.v.i., ENTÚ Laboratoř analytické biochemie, Branišovská 31/1160, České Budějovice 37005, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza dat změn metabolického profilu larev hmyzu citlivého na chlad – octomilky při jeho přeměně na chladově odolný organismus, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-15. Ing. Jakub Vašek, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza vícerozměrných metod k určení počtu a struktury populací planého chmele v ČR, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-16. Mgr. et Mgr Josef Bulant, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1, PSČ 116 94, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Nedokončeno- v za hraničí.
2012-17. Mgr. Karolina Lukášová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-18. Ing. Jan Lubojacký, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol Praha, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Využití lineárních regresních modelů k analýze faktorů ovlivňujících dynamiku populací lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-19. Doc. Ing. PhD Jaroslav Holuša, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Poškozování sekundárních smrkových lesů ve střední Evropě, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-20. Ing. Jana Jarošová, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně, 161 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Nedokončeno mateřská dovolená.
2012-21. Bc. Jana Kubátová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza vztahů laboratorních a klinických parametrů k riziku poporodních duševních poruch metodami vícefaktorové analýzy rozptylu a vícerozměrné regrese, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-22. Ing. PhD. Ondřej Špulák, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza variance a regresní analýza dat vlhkosti půdy pod jednotlivými porosity, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-23. Ing. Jiří Palarčík, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 53210, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Klasifikační analýza shluků paliv používaných k výrobě energie, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-24. Petr Exler, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Řízení kvality ve výrobním podniku, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2012-25 Ing. Ludmila Sýkorová, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza v procesu kontroly polnohospodářských subjektů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2012-26. RNDr. PhD. Hana Zamrazilová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vliv hormonálních ukazatelů na změny struktury antropometrických charakteristik a lipidového spektra během hmotnostní redukce u adolescentních chlapců, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

 

 

Nahoru

© Milan Meloun 2024