Výzkumné projekty (Research Projects)   

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě. IN OMNIBUS REBUS EST ALIQUID OPTIMUM. ETIAM SI LATERET. Marcus Tullius Cicero (3. 1. 106 př.n.l. - 7.12.42 př.n.l.) 

1) Grantové projekty (Grant projects)

Ukončené a obhájené v posledních 10 letech (Defended in the last 10 years):

 1. 1. Projekt MG330007 - NB/7391 „Metodologie robustní statistické analýzy vícerozměrných experimentálních dat v endokrinologii“ (2004-2006)
 2. 2. Projekt 303/00/1559 „Úloha některých neuroaktivních steroidů v endokrinních regulacích“ (2000 - 2002)
 3. Projekt MZO 369055 „Vliv kouření a jeho odvykání na endokrinní systém“, (2006 – 2009)
 4. Projekt MZ0 „Zefektivnění laboratorních vyšetření v endokrinologii metodami vícerozměrné analýzy dat“, (2008 – 2011).

2) Ph.D. Dizertace (PhD Thesis):

Probíhající (Actualy solved):

 • Mgr. Petr Matucha
 • Ing. Zuzana Ferenčíková: Protonační rovnováhy vybraných léčiv (2009 - 2013).

Obhájené v posledních 10 letech (Defended in the last 10 years):

 • Ing. Tomáš Syrový: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant léčiv, (2004 – 2007)
 • Ing. Karel Kupka: Statistická interpretace výsledků v analytické chemii se zaměřením na řízení jakosti v technologické praxi, (2000 – 2005)

3) Diplomové práce (Diploma works):

Obhájené v posledních 12ti letech (Defended in the last 12 years):

 • Bc. Lucie Netolická: Potenciometrické stanovení disociačních konstant léčiv, 2010.
 • Bc. Martin Kaštánek: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant, 2010.
 • Zuzana Ferenčíková: Thermodynamické disociační konstanty vybraných cytostatik, 2008
 • Bc. Monika Hedelová: Vliv pohlaví na složení ušního mazu, 2007
 • Bc. Hana Peřinová: Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra, 2007
 • Lucie Příhodová: Analýza subjektivního vnímání pachových látek, 2005
 • Lucie Macnerová: Analýza vlastností a výskytu ušního mazu, 2005
 • Jiří Bešták: Stanovení thermodynamických disociačních konstant vybraných léčiv, 2004
 • Dominika Burkoňová: Stanovení thermodynamických disociačních konstant vybraných léčiv, 2003
 • Tomáš Syrový: Spektrofotometrické stanovení protonačních konstant vybraných léčiv, 2003
 • Petra Hrubá: Vliv vehikula na parametry zjišťované v subakutním testu toxicity, 2003
 • Lucie Vašková: Beta-trace protein, využití při diferenciální diagnostice vybraných diagnóz, 2003
 • Jindřich Čapek: Faktorová analýza absorpčních spekter a určení chemického modelu, 1999
 • Vojtěch Jančar: Faktorová analýza absorpčních spekter potravinářských a textilních barviv, 1999
 • Vladimíra Ficová: Potenciometrické stanovení disociačních konstant vybraných léčiv, 1999
 • Jan Kosina: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstant vybraných léčiv, 1999
 • Kateřina Wolfová: Thermodynamické disociační konstanty vybraných léčiv, 1998
 • Libuše Plešerová: Disociační konstanty vybraných léčiv, 1998
 • Dagmar Pavelková: Faktorová analýza absorpčních spekter a určení chemického modelu, 1997
 • Marta Pluhařová: Disociační konstanty vybraných léčiv, 1997
 • Andrea Rýcová: Stanovení thermodynamických parametrů chelatačních ionexů, 1996
 • Miroslava Holubcová: Stanovení chemického modelu vybraných sulfoazoxinů regresní analýzou spekter, 1996
 • Eva Myšková: Statistické zpracování dat naměřených ve vodohospodářské laboratoři, 1996

4) Diplomové práce v LS (Diploma works in the License study):

Ohájené v posledních 8mi letech (Defended in the last 8 years):

2001:

2001-1. Ing. Jan Balcárek, PhD., Stanovení nízkého obsahu rutilu v anatasovém kalcinátu, 2001
2001-2. Ing. Vladimír Bartoš, nedokončeno 2001
2001-3. Ing. Ivana Černá, nedokončeno 2001
2001-4. Ing. Karel Drápela, CSc. Regresní modely růstu lesních porostů, 2001
2001-5. Ing. Zuzana Fajfrová, Porovnání dvou metod stanoví sušiny, 2001,
2001-6. Ing. Adolf Goebel, PhD., Posouzení metod pro stanovení barvitosti a podtónu kalcinátu titanové běloby, 2001
2001-7. Ing. Roman Lisztwan, Problematika stanovování uhlíku v jakostech oceli pro výrobu ocelových kordů na analyzátorech OES s jiskrovým buzením, 2001
2001-8. Patricie Malysová, nedokončeno 2001
2001-9. Ing. Karel Pávek, Mezilaboratorní porovnávací měření hlučnosti, 2001
2001-10. Ing. Martina Růžičková, Porovnání vlivu faktorů (čas, centrum, pohlaví pacientů, pořadí podání léčebných přípravků) na hodnoty krevních biochemických parametrů, 2001
2001-11. Ing. Roman Slavík, Monitorování kvality podzemních a povrchových vod, 2001
2001-12. Ing. Zbyněk Sonntag, Vliv kvalitativních parametrů kaolinu na účinnost vybělení elektromagniteckého separátoru ACMII, 2001
2001-13. Ing. Milena Slepičková, nedokončeno 2001
2001-14. Ing. Blanka Vykusová, CSc., nedokončeno 2001
2001-15. Ing. Valerie Holubová, Hodnocení terpenických látek v jehličí, 2001

2004:

2004-1. Ing. Zdeněk Konvička, V, 2004
2004-2. Ing. Jarmila Nárovcová, V, 2004
2004-3. Ing. Jiří Novák, 2004,
2004-4. Ing. Jana Havránková, V, 2004,
2004-5. Ing. PhD Jana Žáčková, V, 2004,
2004-6. RNDr. Ludmila Pudilová, V, 2004,
2004-7. Ing. Pavel Němec, V, 2004,
2004-8. Ing. Jiří Řezníček, V, 2004,
2004-9. RNDr. Helena Kurzweilová, 2004,
2004-10. Mgr. Petr Slivko, V, 2004,
2004-11. Ing. Blanka Pinková, V, 2004,
2004-12. Ing. František Všianský, V, 2004,
2004-13. Ing. Ladislav Kundrát, V, 2004,
2004-14. Ing. Michal Svoboda, V, 2004,
2004-15. Ing. Pavel Valášek, V, 2004,

2007:

2007-1. Ing. Jindřich Freisleben, Vliv typu biologické matrice na koncentraci sledovaných nebezpečných látek v rámci státního monitoringu povrchových vod, 2007,
2007-2. RNDr. Lada Kovaříková, Speciální anorganické okry a žlutě, 2007,
2007-3. Ing Michal Zavadil, Povrchová úprava titanové běloby, 2007,
2007-4. Ing Miroslav Štrajt, Rozbor vlivu technologfických parametrů kalcinace a kvality vstupní suroviny na produkci odpadního oxidu železitého, 2007,
2007-5. Ing Pavel Bouchalík, Rozbor vlivu nájezdu 3. hydrolyzačního reaktoru a nové automatizace souboru PS 04, 2007,
2007-6. Ing Radek Růčka, Vyhodnocení dat zkušebny při výrobě titanové běloby určené ke zpracování vláken, 2007,
2007-7. Ing Zdena Lahodová, Statistické vyhodnocení fluencí neutronů v aktivní zoně reaktoru, 2007,
2007-8. Ing Věra Fialová, Použití metody nelineárních regresních modelů k vyhodnocení výsledků bioequivalenční studie, 2007,
2007-9. Ing Vojtěch Nešpůrek, Odhad životnosti hydrogenačního katalyzátoru při výrobě motorové nafty, 2007,
2007-10. Ing Radek Novotný, Měření fotosyntheticky aktivního záření v porostu dubu na výzkumné ploše Březka a vyhodnocení úvodního experimentu, 2007,
2007-11. Ing Radek Russ, Využití neparametrických metod na bázi prostorových statistik k modelování obtížně predikovatelných veličin ročního přírustu stromů, 2007,
2007-12. Iva Škopová, Porovnání regresních přímek a návrh modelu, 2007,
2007-13. Jiří Jemelka, Stanovení závislostí sledovaných znaků jakosti varných procesů při výrobě buničiny, 2007,
2007-14. Ing. PhD Jiří Raška, Vícerozměrná statistika při vyhodnocení stabilitní studie léčiv, 2007,
2007-15. Ing Miluše Galuszková, Statistická analýza dat životního prostředí, 2007,
2007-16. Ing Zdeňka Dluhošová, Analýza perzistentních organických látek v životním prostředí, 2007,
2007-17. Mgr. Jana Hrubá, Využití vícerozměrných statistických technik k regulaci jakosti, 2007,
2007-18. Ing. Martina Jelínková, Vícerozměrná lineární regrese, 2007,
2007-19. Ing. Mária Kalhousová, Analýza odpadních vod metodou PCA a FA, 2007,
2007-20. Ing. Vladimír Bajzík, Predikce subjektivního hodnocení omaku, 2007,
2007-21. Ing. PhD Jiří Souček, Růst obnovy jedle a smrku ve smíšeném porostu, 2007,

2008:

2008-1. Ing. Milan Hřebík, Validace metody plynové chromatografie při sledování obsahu D-9-tetrahydrokanabinolu v pouličních vzorcích drog, 2008,
2008-2. Ing. Jaroslav Vaněk, Validace metody kapalinové chromatografie při sledování obsahu heroinu v pouličních vzorcích drog, 2008,
2008-3. Ing. Jan Aufart, nedokončeno, 2008,
2008-4. Ing. Karel Zelenka, Kontrola navážky nábojů, 2008,
2008-5. Mgr. Karel Koubík, Porovnání vlastností výbušnin na základě chemického složení a detonační rychlosti, 2008,
2008-6. Bc. Vít Viktora, Rozdělení vícerozměrných dat vzorků balených pitných vod, 2008,
2008-7. Ing. Petr Texl, Taxonomie třídění evropských druhových medů do skupin, 2008,
2008-8. Ing. Petr Eliáš, Vyhodnocení šarží finálního produktu metodami vícerozměrné analýzy, 2008,
2008-9. Ing. PhD. Martin Halamek, Vícerozměrná statistická analýza při určování původu ilegálně vyrobeného metamfetaminu, 2008,
2008-10. Ing. Jiří Krejčí, nedokončeno, 2008,
2008-11. Ing. Jiří Soukup, nedokončeno, 2008,
2008-12. PhDr. Vladimír Procházka, nedokončeno, 2008,
2008-13. Marek Močkoř, nedokončeno, 2008,
2008-14. Ing. Renáta Míčková, Validace stanovení chromu v oceli metodou AAS, 2008,
2008-15. Ing. Zdeno, Kováčik, Statistická analýza vícerozměrných dat u vlivu chemického složení ocele na výsledky mechanických zkoušek jakosti OR1, 2008,
2008-16. Ing. Stanislav Fulek, Vícerozměrná statistická analýza faktorů ovlivňujících výslednou povrchovou kvalitu přesných bezešvých rour tažených za studena jakosti 8617H, 2008,
2008-17. Ivana Kulhánková, Validace stanovení celkového uhlíku ve vodách metodou Spectroquant, 2008,
2008-18. RNDr. Raimund Hedbávný, Vyhodnocení klinického ověřování účinnosti vakcíny, 2008,
2008-19. Ing. Martina Krátká, Validace metody HPLC pro stanovení obsahu léčivých látek, 2008,
2008-20. Ing. Tomáš Nekola, Optimalizace výrobního procesu ovládacích panelů klimatizace metodou Six Sigma, 2008,
2008-21. Ing. Petr Křičenský, nedokončeno, 2008,
2008-22. Ing. Ivo Vykydal, Kontrola jakosti a optimalizace výroby automobilových komponent, 2008,

 

2012:

2012-1. Ing. Andrea Beránková, BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Pohoří – Chotouň, Jílové u Prahy 25449, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vyhodnocení výsledků srovnávací farmakokinetické studie s využitím nelineárních modelů, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-2. Ing. Ph.D. Tomáš Vítek, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Analýza preferencí rekreačních rybářů v ČR pomoci vícerozměrných statistických metod, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-3. Ing. Roman Modlinger, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Predikce výskytu lesních škodlivých činitelů pomocí vícerozměrných statistických metod, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-4. Ing. Petr Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta Praha 5 Zbraslav Praha 156 04, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vyhodnocení růstu buku lesního na sérii provenienčních výzkumních ploch ve věku 25 let, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-5. Ing. Jaroslav Dostál, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Zhodnocení variability populací jedle bělokoré v ČR, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-6. RNDr PhD Silvia Dulanská, Katedra jaderné chemie, Přírodovědecká fakulta Komenského univerzity, Mlynská Dolina, Bratislava 84215, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vícerozměrná analýza radiologických dat významných radioaktivních kontaminantů v odstavené jaderné elektrárně V-1, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-7. Ing. Marie Zahradníková- Geráková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Validace nové lineární metody – stanovení počtu jedinců lýkožrouta smrkového vážením a měřením v odměrném válci, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-8. Ing. Lubomír Pavliska, soukromník, Tichá 60, 74274, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Lineární regrese a vícerozměrné metody aplikované v prostředí R-projektu jako alternativa komerčních statistických programů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-9. Ing. Ph.D. Tomáš Pekárek, Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, 102 37, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vyhodnocení IR a Ramanových spekter významných farmaceutických excipientů vícerozměrnou statistickou analýzou Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
2012-10. Ing. Tomáš Ocelka, ZÚ Ostrava, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Aplikace vícerozměrných metod k hodnocení výskytu persistentních organických látek ve vybraných složkách životního prostředí, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-11. Ing. Ph.D. Vítězslava Pešková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Analýza mykorhizních poměrů pomocí vícerozměrných technik, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun DrSc.,
2012-12. Ing. PhD. Radek Šmudla, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové 50002, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vícerozměrná analýza listů a větví dubu špičáku a ochmetu, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-13. Ing. Ph.D. Petra Berková, Biologické centrum AV ČR v.v.i., ENTÚ Laboratoř analytické biochemie, Branišovská 31/1160, České Budějovice 37005, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vícerozměrná analýza dat změn metabolického profilu larev hmyzu citlivého na chlad – octomilky při jeho přeměně na chladově odolný organismus, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-15. Ing. Jakub Vašek, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Analýza vícerozměrných metod k určení počtu a struktury populací planého chmele v ČR, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-16. Mgr. et Mgr Josef Bulant, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1, PSČ 116 94, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Nedokončeno- v za hraničí.
2012-17. Mgr. Karolina Lukášová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-18. Ing. Jan Lubojacký, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol Praha, 165 21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Využití lineárních regresních modelů k analýze faktorů ovlivňujících dynamiku populací lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-19. Doc. Ing. PhD Jaroslav Holuša, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Poškozování sekundárních smrkových lesů ve střední Evropě, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-20. Ing. Jana Jarošová, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně, 161 06, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Nedokončeno mateřská dovolená.
2012-21. Bc. Jana Kubátová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Analýza vztahů laboratorních a klinických parametrů k riziku poporodních duševních poruch metodami vícefaktorové analýzy rozptylu a vícerozměrné regrese, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2012-22. Ing. PhD. Ondřej Špulák, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Analýza variance a regresní analýza dat vlhkosti půdy pod jednotlivými porosity, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
2012-23. Ing. Jiří Palarčík, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 53210, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Klasifikační analýza shluků paliv používaných k výrobě energie, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2012-24. Petr Exler, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Řízení kvality ve výrobním podniku, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2012-25 Ing. Ludmila Sýkorová, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vícerozměrná analýza v procesu kontroly polnohospodářských subjektů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2012-26. RNDr. PhD. Hana Zamrazilová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Diplomka: Vliv hormonálních ukazatelů na změny struktury antropometrických charakteristik a lipidového spektra během hmotnostní redukce u adolescentních chlapců, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

 

 

Back to Top

© Milan Meloun 2024